Nieuws

Beste leden van Commedia,

 

Met het verstuurde plan van aanpak en de informatie op de site en op Facebook heeft het bestuur geprobeerd om u zo volledig als mogelijk te informeren. Er zijn de afgelopen maanden zo veel contacten geweest met het ministerie, met de Raad van Beheer, met de advocaaat, met de RVO, met de Kennelclub UK, met de voorzitter van de EGCN, met de NVWA en nog vele andere partijen, dat het moeilijk is om uit te leggen hoe alles precies is gelopen. Het is voor ons een beetje een achtbaan geweest en het heeft heel wat vakantiedagen gekost.

Kern van de zaak is dat we een algeheel verbod op korte termijn op de fok en verkoop van extreem kortsnuitige honden moeten voorkomen. De lobby in Den Haag om een aantal rassen (waaronder de mops) te verbieden, is sterk. 

De NVWA is op dit moment met de Raad van Beheer in gesprek over de vraag op welke wijze artikel 3.4 van het besluit houders van dieren het beste gehandhaafd kan worden. Het idee is om een craniofaciale ratio als norm te vinden op basis waarvan de NVWA kan handhaven. De inspectie dus met een duimstok langs onze mopsen.

Uiteraard gaan we niet wachten tot het moment dat onze fokkers beboet worden of anderszins met maatregelen of sancties worden geconfronteerd. We komen nu al in beweging en zorgen dat we kunnen voldoen aan deze wetgeving. Dit doen we door fokkers maximaal de ruimte te geven die nodig is om te kunnen voldoen aan deze gewenste snuitlengte. Ook proberen we aan de bestuurlijke tafel van de inspectie te komen om mee te praten en mee te denken. Liever positieve en preventieve afspraken dan boetes en fokverboden.

We moeten goed begrijpen dat het geen zin heeft om een voor- of tegendiscussie op dit specifieke punt te voeren. De overheid gaat over deze wetgeving en over de handhavingsinstrumenten.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze eisen, zullen we als vereniging een enorme prestatie moeten leveren. We hebben elkaar hierbij keihard nodig. 

Heeft u vragen over het afgelegde traject van de afgelopen maanden, dan mogen jullie me altijd bellen. Ik ben ook bereid om, wanneer fokkers met elkaar op locatie afspreken om aan te sluiten, zodat ik vragen kan beantwoorden, we de zorgen die er leven kunnen bespreken en zodat we met elkaar kunnen nadenken over de wijze waarop we de ademhaling van de mops verder kunnen verbeteren.

Wilt u de vereniging helpen om deze klus te klaren, dan bent u altijd welkom op een bestuursvergadering, waar we kunnen kijken hoe we elkaar het beste kunnen versterken.

De mops moet in Nederland behouden blijven en laten wij met elkaar ervoor zorgen dat we garant staan voor de meest gezonde mopsen die er te vinden zijn.

Goeds,

Arjan Sterk

Namens het bestuur


Rectificatie Convocatie: 

Leden zullen altijd toegang hebben tot de BALV op 14 september 2018.

Het aanmelden is voor de club van belang om de locatie geschikt te houden voor het aantal personen.

Verplichte aanmelding is bij het verenigingsrecht verboden.

Alle leden en mopsliefhebbers zijn van harte welkom.

 

Tot 14 sept. 2018

Marco Kraaijeveld

(Namens het bestuur)


SAVE THE DATE:

vrijdagavond 14 september zal er in zalencentrum H.F. Witte in De Bilt een lezing en vervolgens een BALV gehouden worden! 

Deze lezing wordt verzorgd door de heer Gert ter Haar en start om 19.00 uur. De lezing is toegankelijk voor zowel leden als niet leden. Het zal oa gaan over de ademhaling bij brachycephale rassen. Ook de dierenarts van de Raad van Beheer zal hierbij aanwezig zijn. 

U dient zich hiervoor aan te melden, het aanmeldformulier vindt u hier .

Opgeven voor de lezing kan tot en met 31-08-2018!

Er is beperkte plaats. Leden gaan voor niet leden en “vol is vol”. 

De reden voor deze avond is gelegen in het feit dat de extreem korte snuit van de mopshond wordt aangemerkt als een uiterlijk kenmerk dat schadelijke gevolgen kan hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren. (Artikel 3.4 lid 1 en lid 2 onder b, besluit houders van dieren)

De BALV is uiteraard uitsluitend voor leden van Commedia. Deze vindt plaats na de lezing. De convocatie en de stukken volgen nog. 

Aanvulling op dit bericht;

Vanwege de complexe juridische context, waarbinnen de rechten en plichten van individuele fokkers, van de rasvereniging, van de Raad van Beheer en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijk uiteen gezet moet worden, heeft het bestuur Advocaat Mevrouw Iaira Boissevain bereid gevonden een lezing te geven. Zij zal uitleggen wat er nu speelt binnen de brachycephale wereld en hoe we hierop zouden moeten reageren om binnen de kaders van de wet te blijven. Mevrouw Boissevain is gespecialiseerd in Dierenrecht. Ook deze lezing is toegankelijk voor leden en niet leden.

Vriendelijke groet,

het bestuur van Commedia.


De eerste foto's van de Kampioenschapsclubmatch en de uitslagen staan online!


Klik hier voor het Commedia Privacy Statement.


De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch is gesloten.


Het bestuur van Commedia brengt u graag op de hoogte van deze door de Raad van Beheer georganiseerde avond. Deze avond wordt o.a. gevuld door Pieter Oliehoek. De heer Oliehoek is een gerenomeerde wetenschapper die internationaal bij veel fokprogramma's betrokken is.

Ook de andere sprekers spreken tot de verbeelding en zullen van deze avond een buitengewoon leerzaam evenement maken. Hieronder vindt u alle informatie en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

Op 29 mei a.s. organiseert de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid een verdiepingsavond over het aankeuren van look-alikes en outcross (het kruisen van rassen) in Partycentrum Schimmel (Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). Deze avond is bedoeld om informatie te geven aan rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze manieren van verbreding van de genenpool.

De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker. Veel rasverenigingen kampen met problemen en proberen via hun fokbeleid de toekomst van hun ras te borgen. De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasverenigingen hebben ervoor gekozen om de genenpool van hun ras uit te breiden door honden zonder stamboom aan te laten keuren. Een andere, maar meer verregaande maatregel, is het inkruisen van andere rassen. Beiden hebben uiteraard consequenties. De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid wil graag meer informatie bieden over deze onderwerpen.

 

Het programma voor deze avond:

 

19.00     Zaal open

19.30     Opening – John Wauben, bestuur Raad van Beheer

Gevolgd door het openingswoord namens de Werkgroep – Rachel Dijkhorst

19.40     Lezing Pieter Oliehoek over de voordelen en aandachtspunten van aankeuren look-alikes en het inkruisen van honden van andere rassen

20.15     Presentatie van honden uit raskruisingen van de Saarlooswolfhond en de Griffon. Begeleidt door de keurmeesters Erika Bakker- van de Woestijne en Wilma Strijbos

20.35     Aankeuren van look-alikes, waarom en hoe - Marjolein Roosendaal

21.00     Pauze

21.10     Discussie in groepen onder (be)geleiding van de leden van de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid

21.45     Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen

22.15     Sluiting

 

Graag ontvangen wij u op 29 mei 2018 (Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst vragen wij om u vooraf aan te melden.  U kunt zich aanmelden door uw naam en vereniging door te geven via dierenarts@raadvanbeheer.nl  onder vermelding van: aanmelden verdiepingsavond mei 2018. U kunt zich aanmelden tot 21 mei 2018.


Op Facebook heeft een fotowedstrijd plaats gevonden. Inmiddels is de winnaar bekend!

                                     BOB van Moniek Verwaart, Bob zal in 2018 op de banner van Commedia te zien zijn.

        


Helaas heeft de heer Hoenderken te kennen gegeven niet te kunnen keuren op onze KCM. Wegens een dubbele afspraak in zijn agenda heeft hij helaas onze keuring afgezegd.

Alle ingeschreven honden zullen gekeurd worden door mevrouw W. van Oosten.


Op 7 April 2018 vond de Fokkersvergadering en AV plaats. 


Er werd geconstateerd dat nog niet alle, eerder in de AV overeengekomen wijzigingen, in de reglementen waren verwerkt. Dit is alsnog gedaan. Er werd gesproken over kunstmatige inseminatie. Dit gebeurt veel, al dan niet door de fokker zelf uitgevoerd, maar wordt niet als zodanig gemeld. Afgesproken is dat fokkers dit wel bij de vereniging moeten melden zodat er beter beeld ontstaat met betrekking tot de vruchtbaarheid van ons ras. De informatie blijft binnen de vereniging. 

Ook de dek- en geboorteaangiften worden regelmatig niet tijdig en/of niet juist ingevuld en ingestuurd. Op de AV van 08-04-2017 is deze afspraak nogmaals herhaald en genotuleerd (indien gewenst is deze notulen op te vragen bij het bestuur). Vandaag is afgesproken dat wanneer de dek- en/of de geboorteaangifte niet binnen de gestelde termijn plaats vindt deze pupinfo niet op de site zal worden vermeld.

Ook evt andere aanwezige nesten worden dan niet vermeld!


Wist u dat u ook uw kinderen lid kunt maken van Commedia? Een jeugdlidmaatschap kost € 10 euro per jaar!


Er staan nieuwe items bij 'evenementen' voor 2018! Nieuwe datum voor een uithoudingstest en staat er een wandeling gepland in zowel Noord als Zuid tijdens de pinksterdagen!Denkt u aan de contributie voor het nieuwe jaar


3 December was er in zowel Noord als Zuid een wandeling. Het was weer gezellig!!

We wensen u een fijne decembermaand, fijne dagen en alle goeds voor 2018. We hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen verwelkomen op één van onze evenementen!


Vandaag, 29-10-2017, namen twee aspirant keurmeesters deel aan het compact keurmeestersexamen. Dit examen werd georganiseerd op het jubileumfeest ter ere van het 60 jarig bestaan van onze vereniging.

Hildeward Hoenderken en Wendy van Oosten van harte gefeliciteerd met het behalen van dit examen. De mopshond heeft er weer twee keurmeesters bij!


Met 112 mopsenliefhebbers en 82 mopsjes hebben we genoten van een gezellige dag tijdens het jubileumfeest van Commedia. Het 60 jarig bestaan werd gevierd met een wandeling, mopsenrace, verkleedparty en heerlijk eten ter afsluiting.

Fijn dat iedereen zo enthousiast was, graag tot een volgend evenement!

wandeling 60 jr

Filmpje met een impressie van deze dag (met dank aan Alwin Bakema);


Er staan weer nieuwe activiteiten onder "evenementen". 

Vindt u het leuk om ook eens wat te organiseren of mee te helpen neem aub contact op met één van de bestuursleden. Vele handen maken licht werk!


----------------------------------------

CONVOCATIE ALGEMENE VERGADERING 2017

Convocatie van de Algemene Vergadering van Commedia

Datum AV          : 8 april 2017

Locatie               : sportcomplex de Kamp, Bosrand 15-17 Woudenberg

Zaal open           : 13.00 uur

Start AV              : 13.15 uur

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken t.b.v AV
 3. Notulen AV 2016 (zie Commedia Contactblad 2-2016)
 4. Jaarverslag Secretaris
 5. Jaarverslag Penningmeester
 6. Verslag Kascontrole Commissie
 7. Verkiezing kascontrole Commissie
 8. Voorstellen:
  a. Voorstel: Reglement Pupinfo laten vervallen zie voor toelichting Bijlage 1.
  (Dekaangifte verplaatst naar reglement Zorgvuldige Fokker)
  b. Voorstel: Aanpassen Reglement Zorgvuldige Fokker (RZF) en Verenigings Fokreglement (VFR)
  zie bijlage 2. o.a. artikel 2.3.1 en 2.6 (gebruik mopsen van EGCN fokkers die niet aan de gezondeheidseisen
  van Commedia voldoen en inzetten reu t.b.v dekking van een teef van een EGCN fokker en Patella ivm protocol RvB)
  c. Voorstel: Plan van aanpak outcross zie bijlage 3.
  d. Voorstel: Gebruik en invoering van ZooEasy als Database. ZooEasy zal worden gebruikt voor het invoeren en bijhouden van
  gegevens van onze Mopshond, om zo eveneens resultaten gezondheidsonderzoeken te registereren en inteelt coëfficiënt te
  kunnen berekenen.
  e. Voorstel: Invoeren rooster van aftreden bestuur Commedia zie Bijlage 4.
 9. Bestuursverkiezing
  a. Jan Schop (secretaris) is aftredend en stelt zich herkiesbaar
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting

04-03-2017
Op de komende AV, 8 april 2017, zullen er o.a. bestuursverkiezingen plaatsvinden.
De secretaris Jan Schop is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Evt tegenkandidaten kunnen zich aanmelden op de wijze zoals deze in de statuten wordt beschreven.

Onze nieuwe website is klaar! We hopen dat u op deze site al uw informatie kunt vinden die u nodig heeft. Mocht u toch nog iets anders willen dan zou het fijn zijn als u hierover contact opneemt.

Binnenkort zal de jaarlijkse Kampioensclubmatch plaatsvinden. We hebben een bekende keurmeester bereid gevonden om deze dag onze mooie mopsjes te komen keuren en hopen u deze dag te zien! U kunt inschrijven via “evenementen”.