Reglement zorgvuldige fokker


Mopshondenvereniging Commedia – Lid Fokker

De ondergetekenden:
De Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Mopshondenvereniging Commedia

statutair gevestigd te Arnhem.

hierna te noemen: ‘De Rasvereniging’,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

J.M. Sterk, Voorzitter en J.Schop, Secretaris.

De rashondenfokkers/ leden van Commedia

In aanmerking nemende dat:
1  De Rasvereniging door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland te noemen ‘De Raad’ is erkend conform de regelgeving van de Raad, zoals vervat in de statuten en reglementen.
2  De statuten en reglementen van De Raad onverkort van toepassing zijn op dit reglement.
3  De statuten en reglementen van de Rasvereniging onverkort van toepassing zijn op dit reglement.
4. Dit reglement ter goedkeuring is voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Commedia d.d. 10 oktober 2015.

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen dat 
Art.1. De Rasvereniging per 1 december 2015  de fokkers alle faciliteiten van de rasvereniging aangaande bij de ravereniging aangesloten fokkers verleent.
Art.2. De fokkers zich zullen houden aan de verplichtingen zoals deze zijn gesteld in de statuten en reglementen van de Rasvereniging.
Art. 3. De Rasvereniging zich zal houden aan de verplichtingen zoals deze zijn gesteld in de statuten en reglementen van de Raad van Beheer.
Art. 4. Dit reglement ingaat op 1 december 2015 en een onbeperkte geldigheidsduur heeft.
Art. 5. Dit reglement is niet van toepassing op mopshonden die zijn geboren voor 01-01-2010.
Mopshonden die zijn geboren voor 01-01-2010 dienen, wanneer zij voor de fokkerij worden ingezet, aan het toen geldende fokbeleid te voldoen.

Plaats                                                              Datum
De Bilt,                                                            7 april 2018

Namens het bestuur van De Rasvereniging
J. Schop

VOORWAARDEN IN HET REGLEMENT
Mopshondenvereniging Commedia Lid Fokkers

Reglement
De AV heeft het reglement van de rasvereniging goedgekeurd en geeft het bestuur het mandaat de voorwaarden van dit reglement onvoorwaardelijk uit te voeren.

Uithoudingstest
Iedere mopshond, die voor de fokkerij wordt ingezet, dient een uithoudingstest te hebben ondergaan. De technische criteria met betrekking tot het houden van deze test corresponderen met het protocol zoals dit op de site van Commedia staat beschreven. De vereniging adviseert niet te fokken met ouderdieren die een negatief resultaat hebben behaald bij deze uithoudingstest. Mocht er sprake zijn van een negatieve uitkomst, dan mag deze mopshond alleen worden gekruist met een ouderdier dat met een positief resultaat aan deze uithoudingstest heeft deel genomen. Het is toegestaan om ouderdieren met een negatieve uitkomst opnieuw te testen.

Verenigings Fok Reglement
De fokker houdt zich aan de regels van het Verenigings Fok Reglement zoals dit door de Algemene Vergadering van de rasvereniging en de Raad van Beheer is goedgekeurd. Bovendien geldt dat in een combinatie waarin is vastgesteld dat een der ouderdieren lijdt aan een erfelijke aandoening die niet in het Verenigings Fok Reglement is opgenomen de fokker van deze combinatie geen recht heeft op de faciliteiten van de rasvereniging voor deze combinatie. Als ‘ernstig’ worden aangemerkt die erfelijke aandoeningen die de kwaliteit van het leven van die mopshond in meer dan geringe mate negatief beïnvloeden.

Inspanningsverplichting
De fokker neemt alle maatregelen die nodig zijn om door middel van zorgvuldig gefokte en goed gesocialiseerde pups een bijdrage te leveren aan de populatie Mopshonden. Het welzijn van alle door de fokker gehouden honden heeft de hoogste prioriteit en aan deze prioriteit wordt geen concessie gedaan. De fokker verplicht zich ethisch om te gaan met zijn honden, met zijn pupkopers, met collega-fokkers en met (de naam van) deze rasvereniging.

Fokkersbijeenkomsten
De fokker neemt in een periode van vijf jaar minimaal drie keer deel aan een bijeenkomst voor fokkers georganiseerd door, of onder auspiciën van, de door de Raad van Beheer erkende rasvereniging en/of rasgroepen.

Koopcontract
De fokker maakt gebruik van het koopcontract dat de rasvereniging beschikbaar heeft gesteld, of van een eigen koopcontract, waarin in elk geval de in het koopcontract van de rasvereniging verplichte onderdelen voorkomen.

De Mopshond
De fokker voldoet voor alle Mopshonden die hij/zij fokt aan de voorwaarden zoals gesteld door de Raad van Beheer.
Bovendien moet hij/zij lid zijn van deze rasvereniging en zich houden aan het Verenigings Fok Reglement van deze rasvereniging.

Nesten
De fokker fokt geen andere nesten honden van het ras Mopshond, anders dan die, welke voldoen aan de voorwaarden van de Raad van Beheer en Mopshondenvereniging Commedia.

Sancties
Indien sprake is van een verdenking van een overtreding van een fokregel, dan wordt de fokker schriftelijk of in een persoonlijk gesprek door het bestuur van de feiten en omstandigheden op de hoogte gebracht. De fokker krijgt de gelegenheid om, binnen drie weken na dagtekening van deze brief van het bestuur of het houden van het persoonlijk gesprek tussen de betreffende fokker en een afvaardiging van het bestuur, zijn of haar zienswijze (ook) schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit ten aanzien van het sanctioneren.
Tegen dit besluit staat beroep open bij de Algemene Vergadering.

  1. Als een fokker niet meer voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden en/of hiervan wordt uitgesloten, dan zal hij/zij geen uitingen meer gebruiken die de indruk (kunnen) wekken dat hij/zij nog een bij Mopshondenvereniging Commedia aangesloten fokker is.
  2. Bij iedere overtreding door de fokker van het BRS zoals vervat in het Kynologisch Reglement van de Raad van Beheer maakt hij/zij hiervan onverwijld melding aan Commedia, echter zal de rasvereniging niet overgaan tot sanctionering bij een eerste overtreding. Indien voor een tweede maal een fokker de reglementen van de Raad van Beheer overtreedt zal het bestuur van Commedia conform de statuten besluiten of tot sanctionering wordt overgegaan.
  3. Indien een fokker herhaaldelijk fokt met een mopshond die conform het VFR fokuitsluitend dient te zijn, wordt hem/haar het lidmaatschap opgezegd, conform art. 15 van de statuten van Commedia.
  4. Indien een fokker zijn/haar hond niet voor een voorgenomen dekking de uithoudingstest laat ondergaan, sluit de rasvereniging de fokker drie maanden uit van vermelding op de website van Commedia en maakt zij deze uitsluiting bekend in het Clubblad, bij de tweede overtreding sluit de rasvereniging de fokker zes maanden uit van vermelding op de website van Commedia en maakt deze uitsluiting bekend in het Clubblad, bij de derde overtreding kan de rasvereniging het lidmaatschap van de fokker opzeggen conform art. 15 van de statuten van Commedia.
  5. Fokker dient de dekmelding uiterlijk drie weken na dekking door te geven d.m.v. het formulier op de website. Een geboorte dient binnen 10 dagen aangemeld te worden d.m.v. het formulier op de website.

De pups blijven dan 9 weken op de website van Commedia staan. Op de dag dat de pups het nestje mogen verlaten, wordt het nest van de website gehaald. Verlenging is gratis, maar moet door de fokker worden aangevraagd.
Een ieder is verplicht het nest aan te melden, ook indien geen bemiddeling wordt gewenst.
De nestbijdrage van 30 Euro dient gelijktijdig met de aanmelding te worden overgemaakt aan Commedia.
Deze bijdrage wordt gebruikt voor de kostendekking van de digitale afstammingsregistratie.
Handelt de fokker meerdere malen (bij verschillende nesten) in strijd met de rasspecifieke regels ten aanzien van de uithoudingstest en het knie-onderzoek dan beslist het bestuur of verderstrekkende maatregelen zoals genoemd in de statuten (schorsing, ontzetting en opzegging) noodzakelijk zijn. Wanneer een fokker de vereniging niet of niet volledig binnen drie weken na de dekking informeert door middel van een dekaangifte en / of de vereniging niet of niet volledig binnen 10 dagen na de geboorte van een nest door middel van een geboorteaangifte informeert, dan worden deze pups maar ook evt overige aanwezige nesten niet vermeld op de website van Commedia. Wanneer een fokker meerdere malen handelt in strijd met deze informatieplicht dan kan het bestuur besluiten nadere maatregelen te nemen, e.e.a. conform de statuten der vereniging.

Dekreuen
De fokker stelt zijn/haar dekreuen uitsluitend ter beschikking voor teven van:
– fokkers die voldoen aan de Verenigings Fok Reglementen van de respectievelijke rasverenigingen en de Raad van Beheer.
– buitenlandse fokkers in het geval de mopshond die voor de fokkerij wordt ingezet in een buitenlands door de FCI erkend stamboek is ingeschreven en voldoet aan de eisen die in dat land ten aanzien van de fokkerij van mopshonden worden gesteld.

Nestcontrole
De fokker stemt in met een aangekondigde nestcontrole door de rasvereniging.
Bij het aanvragen van nestvermelding op de website houdt het bestuur zich het recht voor op nestbezoek te komen. Blijkt bij controle het bestuurslid of een door het bestuur aangewezen persoon niet welkom te zijn of aanmerkingen te hebben op zindelijkheid, opfok, huisvesting of kwaliteit dan kan het bestuur besluiten geen nestvermelding te verlenen of deze te staken. Dit besluit wordt altijd door minstens twee bestuursleden genomen.

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.