Verenigings Fokreglement

Werkgroep Fokkerij & Gezondheid Format Verenigingsfokreglement

naam van de rasvereniging: Vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland: Commedia

voor het ras: Mopshond

Aanpassing : ALV 8 April 2017 – Punt 2.6 – Punt 4.1.1. en 4.2 – Punt 3.5 :
Aanpassing n.a.v. KR artikel VIII.1 lid (jan. 2018)

Format VerenigingsFokReglement (VFR) 2/8 Besluit AV 08-04-2017 Raad van Beheer
Uitgangspunten en toelichting bij het VerenigingsFokReglement (VFR)

• De artikelen in zwarte tekst zijn verplicht.

• De relevante artikelen in het Kynologisch Reglement (KR), ofwel het Basis Reglement Stambomen, zijn met
  meerderheid van stemmen door de bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen aangenomen. Daar
  deze artikelen per definitie verplicht zijn, zijn deze in het zwart opgenomen.

• Bij de artikelen met een zwarte én een grijze tekst kan de rasvereniging, afhankelijk van de situatie van het
  ras, kiezen voor de zwarte óf de grijze tekst. Als alleen een grijze tekst is opgenomen, betekent dit dus dat
  het aan de rasvereniging is om dit artikel al of niet op te nemen.

• Een aantal aandachtsgebieden in het fokreglement is bewust alvast in het zwart opgenomen, ook al zijn deze
  niet op ieder ras van toepassing. Dit om een ieder bewust te maken van het belang ervan binnen de
  rashondenfokkerij. Indien niet van toepassing kan de tekst in grijs genegeerd worden en worden volstaan
  met de vermelding van ‘niet van toepassing’ of ‘geen’.

• Per hoofdstuk kunnen rasverenigingen in het Verenigingsfokreglement opgenomen artikelen verzwaren en
  nieuwe artikelen, mits deze niet in strijd zijn met het KR, toevoegen.

• De naleving van het Kynologisch Reglement wordt gecontroleerd door de Raad van Beheer op Kynologisch
  Gebied in Nederland.

• De betreffende rasvereniging controleert op naleving en zorgt voor handhaving van het Verenigingsfokreglement.

• Alle bij de Raad van Beheer aangesloten verenigingen zullen gebruik gaan maken van dit format
  VerenigingsFokReglement (VFR). De Raad van Beheer levert hiervoor een digitaal document aan met de
  verplichte hoofdstuk/ paragraafindeling (zoals in dit concept in zwarte letters is aangegeven). De Raad van
  Beheer zal de verenigingsfokreglementen te zijner tijd op specifieke relevante punten controleren. Indien
  aan de verplichte hoofdstuk en paragraafindeling gesleuteld wordt door de RV, wordt deze niet goedgekeurd.

Format VerenigingsFokReglement (VFR) 3/8 Besluit AV 08-04-2017 Raad van Beheer

 1. ALGEMEEN
  1.1. Dit reglement voor de Vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland: Commedia,
  hierna te noemen de vereniging beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras
  Mopshond zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
  Dit verenigings-fokreglement (VFR) is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering van de vereniging
  op 02 April 2016. Inhoudelijke aanpassingen van het VFR kunnen uitsluitend plaatsvinden met instemming
  van de algemene ledenvergadering van de vereniging.
  1.2. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden van de vereniging voor de in Nederland te fokken Mopshonden.
  1.3. Het bestuur van de vereniging verplicht zich, de door de Algemene Vergadering van de Vereniging
  Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vastgestelde wijzigingen van het Kynologisch Reglement
  (KR), die betrekking hebben op dit Verenigingsfokreglement, terstond hierin door te voeren. In tegenstelling tot
  het gestelde in artikel 1.1 behoeven deze wijzigingen niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering
  van de vereniging. Dit ontslaat de individuele fokker niet van de plicht, zelf op de hoogte te zijn en te blijven van
  recente wijzigingen in het KR, ook als het bestuur van de vereniging hier in gebreke blijft.
  1.4. Voor wat betreft de omschrijving van de in dit VFR genoemde definities gelden de omschrijvingen zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  1.5. Voor wat betreft de externe regelgeving gelden de regels zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement en het Kynologisch Reglement van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  1.6. Inschrijving van een nest in de Nederlandse stamboekhouding (NHSB) door de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland vindt plaats conform de regels zoals vastgelegd in het Kynologisch Reglement.

Format VerenigingsFokReglement (VFR) 4/8 Besluit AV 08-04-2017 Raad van Beheer

FOKREGELS Artikel VIII.2 KR in samenhang met regels van de vereniging.
  
    2.1. Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon. Pups, voortgekomen uit één van de genoemde combinaties, zullen niet in het NHSB worden ingeschreven
(Artikel VIII.2 KR en Artikel III.14 lid 1l KR) Naast bovenstaande verwantschappen is ook de volgende combinatie niet
toegestaan: • Halfbroer/halfzus
    2.2. Herhaalcombinaties: Dezelfde oudercombinatie is maximaal twee maal toegestaan.
    2.3. Minimum leeftijd reu: De minimale leeftijd van de reu op de dag van dekking moet tenminste 12 maanden zijn.
  2.3.1 Een reu die na 1 januari 2014 een dekking verricht moet hebben deelgenomen aan de uithoudingstest van de
            vereniging        1. De minimum leeftijd voor deelname aan deze uithoudingstest is 12 maanden.
  2.4.   Aantal dekkingen: De reu mag een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen per kalenderjaar verrichten met
           een onbeperkt aantal geslaagde dekkingen gedurende zijn leven. Als geslaagde dekking geldt een dekking
           waaruit minimaal één levende pup is voortgekomen en ingeschreven in het NHSB. NB 1: In bijzondere
           omstandigheden zal een nest niet worden ingeschreven in het NHSB (artikel III.14 KR). Ook dan wordt
           uitgegaan van een geslaagde dekking. NB 2: indien sperma wordt gebruikt van de reu voor kunstmatige
           inseminatie (KI), telt dit mee als een ‘dekking’.
 2.5.   Cryptorchide en monorchide: cryptorchide of monorchide reuen zijn uitgesloten van de fokkerij.
 2.6.   Gebruik buitenlandse dekreuen: Wanneer een lid van de vereniging voor een dekking een niet in Nederlands
          eigendom zijnde reu, welke wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil
          gebruiken dan dient deze reu te voldoen aan de gezondheidseisen zoals deze in het betreffende land gesteld
          worden of indien het een buitenlandse reu betreft, aan een gelijkwaardige test in het land van inschrijving van
          die reu, wanneer een dergelijke test daar wordt aangeboden door een rasvereniging.
          Dekreuen die staan ingeschreven in een FCI erkende stamboekhouding (RvB) van een Nederlandse eigenaar
          die geen lid is van Commedia dienen minimaal te voldoen aan de eisen van een andere rasvereniging voor de
          Mopshond waarvan men lid is en die zijn voorgeschreven om te gebruiken in de fokkerij.
2.7.   Kunstmatige inseminatie (sperma van levende en/of overleden dekreuen): als een fokker voor een dekking het
         sperma gebruikt van een nog in leven zijnde/of overleden dekreu, dan gelden voor deze dekking de regels van
         dit Verenigingsfokreglement alsof het een natuurlijke dekking van de dekreu betreft.
2.8.  Mopsen, die ten gevolge van een ernstige aangeboren afwijking of ziekte zijn geopereerd met als doel om
        de gezondheid of het welzijn te bevorderen, worden uitgesloten van de fokkerij.

 1. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR)
  3.1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
  3.2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 60 maanden heeft bereikt.
  3.3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
  3.4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is geboren.
  3.5. Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit.
  3.6  Een teef mag niet worden gedekt nadat zij voor de tweede keer een keizersnede heeft ondergaan

2..GEZONDHEIDSREGELS

4.1.  Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
         preventieve screening van ouderdieren moet, als het gaat om: HD onderzoek, ED onderzoek, oogonderzoek en
         doofheidonderzoek, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de
         door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoeksprotocollen.
4.1.1Voor het knieonderzoek hanteert Commedia het registratieformulier van een (eigen) dierenarts.
        Zolang de Raad van Beheer geen onderzoeksprotocol heeft voor ademhalingsproblemen conformeert
        Commedia zich aan de uithoudingstest volgens het op de site van de rasvereniging gepubliceerde
        onderzoeksprotocol.

4.2.  Verplicht screeningsonderzoek.
          Op basis van onderzoek zijn de volgende gezondheidsproblemen binnen het ras vastgesteld:
          kruisbandproblematiek/knie onderzoek en moeten de ouderdieren vóór de dekking worden onderzocht op:
4.2.a Knieonderzoek Daarnaast moeten in het kader van de preventie van erfelijke afwijkingen de ouderdieren vóór
          de dekking door middel van de uithoudingstest voornoemd, onderzocht worden op:
4.2.b Ademhalingsproblemen
4.3. Aandoeningen: met honden die lijden aan een of meer van onderstaande aandoeningen mag niet worden gefokt.
4.3.a Aangeboren doofheid
4.3.b Aangeboren blindheid
4.3.c Epilepsie
4.3.d Knie-onderzoek: Met PL-3 en hoger mag niet worden gefokt. De score PL-2 moet worden gepaard met PL-0.
4.3.e Uithoudingstest: Mopshonden die negatief scoren moeten worden gepaard met Mopshonden met een positief resultaat.
4.4.   Diskwalificerende fouten: er zijn geen fokuitsluitende diskwalificerende fouten

 1. GEDRAGSREGELS
  5.1. Karaktereisen: Beide ouderdieren moeten voldoen aan de karaktereisen zoals redelijkerwijs van het betreffend
        ras mag worden verwacht.
  5.2 Verplichte gedragstest: Voor dit ras is een verplichte gedragstest niet van toepassing.

  6. WERKGESCHIKTHEID
  6.1 Voor dit ras is een verplichte werkgeschiktheidtest niet van toepassing.

Format VerenigingsFokReglement (VFR) 7/8 Besluit AV 08-04-2017 Raad van Beheer

EXTERIEURREGELS
7.1. Kwalificatie: Deelname aan exposities is niet verplicht
7.2. Fokgeschiktheidskeuring: Fokgeschiktheidskeuringen zijn niet van toepassing.

 1. REGELS AFGIFTE PUPS, WELZIJN PUPS

8.1.  Ontwormen en enten:
        de fokker draagt zorg voor het deugdelijk ontwormen en inenten van de pups volgens gangbare veterinaire
        inzichten en voor een volledig door de dierenarts ingevuld en ondertekend Paspoort voor Gezelschapsdieren.
        De pups dienen bij aflevering adequaat ontwormd te zijn en zij dienen voorzien te zijn van een unieke ID
        transponder.
8.2. Aflevering pups: de pups mogen niet eerder worden afgeleverd dan op de leeftijd van 9 weken. Tussen de
        eerste enting en de overdracht aan de nieuwe eigenaar moeten minimaal 7 dagen zitten.

 1. SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

9.1. Dit reglement is niet van toepassing op nesten die geboren worden uit een teef gedekt op of voor de dag
        waarop dit reglement in werking treedt. 9.2. Gezondheidsuitslagen, exterieur-, gedrags- en/of werkkwalificaties
        die zijn afgegeven en/of voor de inwerkingtreding van dit reglement hebben plaatsgevonden, worden geacht
        onder de werking van dit reglement te zijn inbegrepen.
9.3.  In bijzondere gevallen kan de vereniging bij een besluit met betrekking tot het toestaan van een bepaalde
        combinatie afwijken van dit VFR, indien de belangen van het ras daardoor worden gediend. Een besluit op basis
        van dit lid wordt met redenen omkleed naar de leden van de vereniging gecommuniceerd op de ALV.

10 INWERKINGTREDING

10.1. Dit Verenigingsfokreglement treedt in werking nadat het reglement is goedgekeurd door het bestuur van de
Raad van Beheer conform de artikelen 10 HR en VIII. 5 +6 KR.

Format VerenigingsFokReglement (VFR) 8/8 Besluit AV 08-04-2017 Raad van Beheer

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond in Nederland: Commedia op

De voorzitter, De Secretaris (Naam) (Naam)

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.