Open brief  Nederlandse Keurmeesters                                  Open letter Duth Judges
 
Standpunt Nederlandse keurmeesters betreffende het keuren volgens de erkende FCI standaarden.
De gezondheid van gezelschapsdieren krijgt al enige tijd (en steeds meer) maatschappelijke aandacht, zo ook of liever met name in Nederland. De Nederlandse overheid heeft onlangs criteria uitgevaardigd m.b.t. het fokken van kortsnuitige hondenrassen (12 rassen).

De Nederlandse kennelclub (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland) heeft in verschillende bijeenkomsten standpunten ingenomen die zouden moeten leiden tot een afwijkend beeld van de betreffende rassen. Dit heeft ertoe geleid dat er in het buitenland de gedachte is ontstaan dat de Nederlandse keurmeesters deze rassen zullen gaan keuren op een wijze waarbij het door de Nederlandse kennelclub gecreëerde beeld wordt gesteund.

Onlangs ( 4 en 8 augustus) is er door de Nederlandse kennelclub een tweetal bijeenkomsten, met de voor deze rassen bevoegde FCI keurmeesters, georganiseerd om te discussiëren over het keuren van deze kortsnuitige rassen. Het bestuurslid verantwoordelijk voor keurmeesterszaken, de heer Canta, heeft toegezegd een verklaring te publiceren op de website van de Nederlandse kennelclub, waarbij aangegeven wordt dat de Nederlandse keurmeesters de FCI standaarden dienen te respecteren. Deze toezegging is tot op heden niet nagekomen.

De onderstaande Nederlandse keurmeesters nemen afstand van het beeld dat ontstaan is, dat er gekeurd zal moeten worden volgens een afwijkende (Nederlandse) standaard. Zij begrijpen dat het land van oorsprong verantwoordelijk is voor de inhoud van de door de FCI goedgekeurde rasstandaarden.


De onderstaand genoemde Nederlandse keurmeesters willen dan ook expliciet verklaren, dat zij zullen keuren volgens de geldende FCI standaarden, zoals zij dat altijd gedaan hebben. Zeer waarschijnlijk steunen meer Nederlandse keurmeesters deze open brief, welke in de vroege zondagavond 16 augustus is verstuurd.

JETTIE ALBERTS (King Charles Spaniel)
PETER VAN BAAREN -GROB (GROUP JUDGE FCI-9)
DIRK BAARS (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles Spaniel, Pug)
ANS VAN DEN BERG (ALLROUND JUDGE)
ANDRE VAN DEN BROEK (Affenpinscher)
PIETER BUREMA (GROUP JUDGE FCI 9)
MARION TEN CATE (King Charles Spaniel)
JOS DEKKER (GROUP JUDGE FCI-9)
JOS VAN DIJK (GROUP JUDGE FCI-2)
INGE VAN DER DOES-NIELEN (PUG)
ROB DOUMA (ALLROUND JUDGE)
ANITA GIELISSE (AFFENPINSCHER)
JOOP HIDDES (GROUP JUDGE FCI-2)
HILDEWARD HOENDERKEN (Affenpinscher, Bulldog, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles, Spaniel, Pug, Pekingese, Shih Tzu)
ELLIS VAN HONSCHOOTEN-KONING (BULLDOG)
THEO VAN DER HORST (Bulldog, Pug)
MIEKE JANSEN-KALSHOVEN (Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon)
CINDY KERSSEMEIJER (Bulldog, Boston Terrier, Pug)
CHANTAL KOK-VAN DER HORST (Bulldog)
WENDY KOOT-VAN OOSTEN (Boston Terrier, Japanese Chin, Pug, Pekingese, Shih Tzu)
JAN LIET (Affenpinscher, Bulldog)
RICKY LOCHS-ROMANS (ALLROUND JUDGE)
ERWIN MANDERS (GROUP JUDGE FCI-9)
MARIJE MESTROM (Bulldog)
PETER VAN MONTFOORT (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles Spaniel, Pug, Pekingese)
ILONA ONSTENK-SCHENK (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, Pug)
TINEKE PILLEMENT-HEIJDEN (Affenpinscher, Boston Terrier, French Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Pug, Pekinese)
ANITA ROSKAM-VAN-BERGEN (Affenpinscher, Boston Terrier, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon)
PAMELA RUNDERKAMP (GROUP JUDGE FCI-9, Affenpinscher)
WIL SCHRANDER (King Charles Spaniel, Shih Tzu)
ROOS SILVERENTAND-HAZEN (Boston Terrier, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Pekingese, Shih Tzu)
BIRGIT SLUITER (Boston Terrier, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Babancon, Pug, Shih Tzu)
WILMA STRIJBOS (GROUP JUDGE FCI-9)
GERDA VAN STUIVENBERG-BULTERS (Boston Terrier)
MELISSA TIEMS-GNODDE (Shih Tzu)
NADJIA TIMMERMANS-KADENKO (GROUP JUDGE FCI-2, Pekingese)
REGINA TROMP-PRUIJN (Shih Tzu)
LIA VAN DER VEEN-DE VOS (pekingese, Shih Tzu)
JOHN WAUBEN GROUP JUDGE FCI-2)
ELLY WIJENBORG-WEGGEMANS (Shih Tzu)
WIM WELLENS GROUP JUDGE FCI-9)
ANNETTE WIJNSOUW (Bulldog)
JOHN WILLIAMS (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, Pug)
INEKE ZWAARTMAN-PINSTER GROUP JUDGE FCI-9, Affenpinscher)

 
 
Open letter Judges of the Netherlands
 
Position of Dutch judges regarding judging according to recognized FCI standards. The health of companion animals is having an increased social attention for some time in most countries, as well as or more specific in The Netherlands. The Dutch government has recently issued criteria regarding the breeding of short-faced dogs (12 breeds).

The Dutch Kennel Club (Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland) has been defending their vision in various meetings that should lead to a different picture of the breeds concerned. There is also a rumour that the Dutch judges will judge these breeds in a way that supports the created image by the Dutch Kennel Club.
Recently (4th and 8th of August) the Dutch Kennel Club organized two meetings to discuss the judging of these short-faced breeds with the Dutch FCI judges who are qualified for these breeds. The board member of the Kennel Club responsible for judging affairs, Mr Canta, has agreed to publish a statement on the website of the Dutch Kennel Club, stating that the Dutch judges must respect the FCI standards. This commitment has not been fulfilled to date.

The Dutch judges mentioned below distance themselves from the created picture that judging by Dutch judges will be according to a different (Dutch) standard. They fully understand that the country of origin is responsible for the content of the breed standards as approved by the FCI.

The Dutch judges below want to state explicitly that they will judge according to the applicable FCI approved standards, as they have always done. Most likely more Dutch judges for short-faced breeds will support this open letter, which was sent early Sunday evening 16thof August .
 
 
JETTIE ALBERTS (King Charles Spaniel)
PETER VAN BAAREN -GROB (GROUP JUDGE FCI-9)
DIRK BAARS (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles Spaniel, Pug)
ANS VAN DEN BERG (ALLROUND JUDGE)
ANDRE VAN DEN BROEK (Affenpinscher)
PIETER BUREMA (GROUP JUDGE FCI 9)
MARION TEN CATE (King Charles Spaniel)
JOS DEKKER (GROUP JUDGE FCI-9)
JOS VAN DIJK (GROUP JUDGE FCI-2)
INGE VAN DER DOES-NIELEN (PUG)
ROB DOUMA (ALLROUND JUDGE)
ANITA GIELISSE (AFFENPINSCHER)
JOOP HIDDES (GROUP JUDGE FCI-2)
HILDEWARD HOENDERKEN (Affenpinscher, Bulldog, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles, Spaniel, Pug, Pekingese, Shih Tzu)
ELLIS VAN HONSCHOOTEN-KONING (BULLDOG)
THEO VAN DER HORST (Bulldog, Pug)
MIEKE JANSEN-KALSHOVEN (Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon)
CINDY KERSSEMEIJER (Bulldog, Boston Terrier, Pug)
CHANTAL KOK-VAN DER HORST (Bulldog)
WENDY KOOT-VAN OOSTEN (Boston Terrier, Japanese Chin, Pug, Pekingese, Shih Tzu)
JAN LIET (Affenpinscher, Bulldog)
RICKY LOCHS-ROMANS (ALLROUND JUDGE)
ERWIN MANDERS (GROUP JUDGE FCI-9)
MARIJE MESTROM (Bulldog)
PETER VAN MONTFOORT (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, King Charles Spaniel, Pug, Pekingese)
ILONA ONSTENK-SCHENK (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, Pug)
TINEKE PILLEMENT-HEIJDEN (Affenpinscher, Boston Terrier, French Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Pug, Pekinese)
ANITA ROSKAM-VAN-BERGEN (Affenpinscher, Boston Terrier, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Brabancon)
PAMELA RUNDERKAMP (GROUP JUDGE FCI-9, Affenpinscher)
WIL SCHRANDER (King Charles Spaniel, Shih Tzu)
ROOS SILVERENTAND-HAZEN (Boston Terrier, Japanese Chin, King Charles Spaniel, Pekingese, Shih Tzu)
BIRGIT SLUITER (Boston Terrier, Franse Bulldog, Griffon Belge, Griffon Bruxellois, Petit Babancon, Pug, Shih Tzu)
WILMA STRIJBOS (GROUP JUDGE FCI-9)
GERDA VAN STUIVENBERG-BULTERS (Boston Terrier)
MELISSA TIEMS-GNODDE (Shih Tzu)
NADJIA TIMMERMANS-KADENKO (GROUP JUDGE FCI-2, Pekingese)
REGINA TROMP-PRUIJN (Shih Tzu)
LIA VAN DER VEEN-DE VOS (pekingese, Shih Tzu)
JOHN WAUBEN GROUP JUDGE FCI-2)
ELLY WIJENBORG-WEGGEMANS (Shih Tzu)
WIM WELLENS GROUP JUDGE FCI-9)
ANNETTE WIJNSOUW (Bulldog)
JOHN WILLIAMS (GROUP JUDGE FCI-2, Boston Terrier, French Bulldog, Pug)
INEKE ZWAARTMAN-PINSTER GROUP JUDGE FCI-9, Affenpinscher)

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.