Nieuws

Het nieuwe bestuur dat op 9-12-2019 is gekozen zit momenteel in de overnamefase.
Ieder bestuurslid moet zich inwerken in de functie die hij/zij ambieert.
Postadressen, Kamer van Koophandel, emailadres wijzigingen, bankzaken
en vele onderwerpen die de revue moeten passeren.
Juist doordat het op het eind van het jaar met al die feestdagen voor de deur, 
duurde een en ander wat langer als normaal.

Als bestuur komen er nog al wat ideeën, reacties en suggesties op tafel.
Ook vragen van leden of een en ander geregeld kan worden word over nagedacht. 

Dat de voorjaars- en najaarswandeling weer gehouden gaat worden.
Dat de clubmatch weer terugkomt.
Dat gezondheidsonderzoeken geregistreerd en gerealiseerd worden.

Al met al is het bestuur bezig om zich in te zetten voor de Mops.

Maar ook Uw hulp is welkom als we evenementen organiseren.Convocatie ALV 9 dec 2019 en brief voorzitter    (13-11-2019)

Aftreden geheel bestuur en datum ALV      (07-11-2019)

Aftreden voorzitter      (25-10-2019)

Reactie Raad van beheer bijeenkomst met RV's 17 juni 2019

Agenda 17-06-2019 Raad van Beheer, bijeenkomst voor rasverenigingen kortsnuitige rassen

Convocatie (gewijzigde) 31 mei 2019

Bericht advocaat 28 mei 2019

Uitnodiging Raad info avond 5 juni 2019

Uitnodiging Raad aan RV info avond 17 juni 2019

Klik hier voor de "update van het bestuur 11-05"

Klik hier om naar het LICG nieuwsbericht van 11 april te gaan

Klik hier om het Fokbegeleidingsplan van de Raad v Beheer te lezen 01-08-2019


Reactie Raad van beheer op bijeenkomst 17 juni 2019

Fokbegeleidingsplan Raad van Beheer voor kortsnuitige honden


13-11-2019

Beste leden,

Inmiddels is het alweer ruim 7 maanden geleden dat het fokken van honden met een te korte snuit werd verboden.

Van de kortsnuitige rassen heeft de Mopshond misschien wel de meest korte snuit. Er zijn in Nederland geen Mopshonden bekend die aan de normen van de wet voldoen.

Het heeft geleid tot verdeeldheid en onrust binnen de wereld van de brachycephale rassen. Het nieuwe Nederlandse beleid wordt in tal van andere landen bestudeerd en besproken.

Ook andere landen kondigen inmiddels verstrekkende maatregelen aan.

Het bestuur van Commedia heeft zich steeds op het standpunt gesteld dat de normeringen uit de wet ons de kaders bieden waarbinnen we kunnen onderzoeken of er een toekomst is voor de Mopshond in Nederland.

Fokken in strijd met de wet was en is geen optie.

De vereniging is ook strafbaar wanneer de pups door middel van pupinfo worden gepromoot.

De statuten van de Raad van Beheer schrijven ook voor dat de uitvoering van wetgeving op het gebied van welzijn en gezondheid een belangrijk verenigingsdoel is voor alle aangesloten verenigingen.

Een belangrijk deel van onze fokkers heeft echter toch aangegeven de fokkerij van mopshonden uitsluitend op een raszuivere manier voor te staan. Dit betekent dan concreet dat deze combinaties niet aan de wettelijke normen voldoen.

Ik heb als voorzitter al aangegeven dat ik geen vereniging wil besturen waarbinnen mopshonden worden gefokt op een wijze die niet is toegestaan. Alleen fokbeleid dat ervoor zorgt dat de mopsen binnen bijvoorbeeld 2 generaties gaan voldoen aan de gestelde eisen komt tegemoet aan de inspanningsverplichting uit de wet.

Een aantal bij Commedia aangesloten fokkers probeert dit te doen door andere rassen met een gezondere schedelvorm in te kruisen. Ook binnen de rasvereniging EGCN zijn fokkers hier inmiddels mee bezig.

De overheid is inmiddels al gestart met controles bij fokkers van kortsnuitige honden.

Ook een fokker van Mopshonden is bezocht door de NVWA. De NVWA zal handhavend optreden. Alleen wanneer fokkers fokken conform de eisen uit het rapport “Fokken van kortsnuitige honden” zal de NVWA hiermee rekening houden bij inspecties.

Tegen de overige fokkerij zullen ze handhavend optreden en dat doen ze dus ook inmiddels op een niet mis te verstane wijze. In ieder geval vier fokkers hebben gemeld te zijn bezocht door handhavers.

Een aantal leden heeft het bestuur verzocht om een algemene vergadering te organiseren. Het volledige huidige bestuur treedt op deze vergadering af en er hebben zich inmiddels 6 kandidaten voor een nieuw bestuur aangemeld.

Het voelt een beetje vreemd om af te treden omdat ik me aan de wet wil houden en ik geef het stokje dan ook met gemengde gevoelens over.

Toch hopen de huidige bestuurders dat de vereniging haar balans weer hervindt en dat er weer ruimte is voor gezelligheid en verbinding. 

Het is in ieder geval zeker dat het ook de komende tijd turbulent en onzeker zal zijn. De strijd is nog zeker niet gestreden.

Mocht u ook een rol als bestuurder ambiëren, dan kunt u zich aanmelden bij het bestuur tot 1 week voor de algemene vergadering.

We hopen u te treffen op de ledenvergadering.

J.M. (Arjan) Sterk MSc

Voorzitter Commedia

 

CONVOCATIE

 

Datum en tijdstip               : Maandag 9 december 2019 te 19.30 uur.

Locatie                             : De Camp in Woudenberg.

Agenda:

 • Mededelingen
 • Bestuursverkiezingen (nieuw bestuur zorgt voor het voorzitterschap tijdens de bespreking van de verdere agendapunten)
 • Bespreken ontwikkelingen Fokbegeleidingsplan Raad van Beheer
 • Bezwaar tegen weigering door het bestuur als lid.
 • Rondvraag / afsluiting


Op verzoek van 10 leden zal Commedia een vroegtijdige Algemene ledenvergadering inplannen. Datum: 9 december, lokatie moet nog worden bevestigd. Convocatie volgt zsm. Omdat bestuursverkiezingen op de agenda komt te staan kunnen mensen zich voor een openstaande vacature aanmelden bij het secretariaat: per e-mail (geen PB of whatsapp) [email protected]

De volgende posities komen beschikbaar:
- Voorzitter
- Secretaris
- Penningmeester
- Alg. Bestuurslid
- Alg. Bestuurslid
(Optioneel is nog 2 aanvullende bestuursleden, bestuur kan dan uit 5 of 7 leden bestaan)

Omdat het verenigingsjaar nog niet voorbij is worden er geen verslagen van secretaris/penningmeester opgenomen in de convocatie.


Beste leden van Commedia,

Vanaf maart dit jaar is het verboden om met Mopshonden te fokken. De Mops voldoet niet aan meerdere eisen die de wet stelt. We hebben hierover binnen onze rasvereniging Commedia al meerdere malen gesproken en specialisten hebben hierover lezingen gegeven.

Een stevige kern van onze fokkers wil echter raszuiver door fokken en accepteert daarbij de wet te overtreden. Fokkers geven aan dat ze dit doen omdat de Raad van Beheer de afgifte van stambomen ongehinderd door laat gaan. De stamboom doet vermoeden dat de hond zorgvuldig en conform wet- en regelgeving is gefokt en creëert daarmee waarde voor de hond.  Voor een aantal fokkers is het fokken van stamboomhonden met een extreem korte snuit zo belangrijk dat er voorbereidingen getroffen worden om te gaan procederen. 

In haar communicatie wekte de Raad van Beheer willens en wetens de onterechte indruk dat het rapport “fokken met kortsnuitige honden” nog niet van kracht was. Ook gaf de Raad van Beheer aan dat het rapport onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd was en niet waarheidsgetrouw.

De Raad gaf hiermee eigenlijk het signaal af dat fokkers die door fokten niets te verwijten was. Het rapport deugde niet en was immers ook nog niet van kracht. Ik heb het bestuur hier meerdere malen op aangesproken. 

De Raad van Beheer heeft inmiddels een fokbegeleidingsplan ingediend, waarin aan de minister wordt gevraagd of er toch door gefokt mag worden met rashonden zonder snuit of met een erg korte snuit. De minister heeft, voordat de Raad van Beheer dit plan indiende, al bekend gemaakt dat ze geen uitzonderingen zal toestaan. 

Afgelopen maandag hield de Raad van Beheer wederom een info avond voor fokkers van kortsnuitige honden. De Raad van Beheer gaf daar aan dat ze, in het geval dat de minister het fokbegeleidingsplan afkeurt, het rapport “fokken met kortsnuitige honden” bij de rechter zal worden aangevochten. Tevens heeft ze aangegeven haar leden juridisch bij te staan in een proefproces.
De Raad van Beheer toont zich hiermee allesbehalve een goede partner van de overheid.

De afgelopen weken heb ik vanuit mijn verschillende rollen kennis genomen van evidente integriteitsschendingen waarbij bestuurders van de Raad van Beheer betrokken waren. Ik heb dit gemeld bij het bestuur en ook bij andere instanties die toezien op de naleving van wet- en regelgeving.

Het feit dat het bestuur van de Raad van Beheer voornemens is om wet- en regelgeving op het gebied van welzijn en gezondheid van honden juridisch te gaan bestrijden, maakt dat ik heb besloten dat ik mijn rol als voorzitter op de eerstkomende ALV van onze vereniging neer zal leggen. Ik wil, kan en mag niet geassocieerd worden vanuit mijn rol als bestuurder met de koers die dit bestuur van de Raad van Beheer heeft gekozen.

Uiteraard zal ik mijn taken correct afronden en zorgdragen voor een goede overdracht aan een nieuwe voorzitter.

Ik wens u alle goeds en ik wens u in de toekomst allen honden toe die met u een lang, gelukkig en bovenal gezond leven zullen hebben.

J.M. (Arjan) Sterk MSc.
Voorzitter Commedia

 

Dear members of Commedia,

As of March this year it’s against the law to breed pugs. The pug can’t meet several health criteria set by law.  We discussed this several times within breeding club Commedia and specialists gave lectures about this subject.

A significant group of our breeders wants to keep on breeding purebred pugs and realize they break the law by doing so. Breeders have indicated they continue breeding purebred pugs because the Dutch Kennel Club continues to issue FCI pedigrees for these dogs.
The FCI pedigree suggests the dog is carefully bred according to current law and regulation. This makes a FCI pedigree dog more expensive. Breeders even believe a short muzzled pedigree dog is so valuable that they prepare legal procedures.

The Dutch Kennel Club knowingly and willingly gave her members the wrong impression that the criteria added to the law were not yet effective. They also labelled the report ‘breeding with short muzzled dogs’, which substantiates the criteria added to the law, as insufficiently scientifically substantiated and not truthful.
By this statement The Dutch Kennel club was actually stating that breeders that will continue to breed pugs are not to blame when breaking the law. I addressed this to the board of the Kennelclub several times.

Last August the Dutch Kennel Club submitted a breeding plan to the minister asking her for an approval to breed with extremely short and short muzzled pedigree dogs. The minister already stated no exceptions will be made, before the breeding plan was even submitted.

Last Monday another information evening for breeders of the short muzzled pedigree dogs was organised by the Dutch Kennel Club. The Kennel Club stated that she will start legal procedures against the government and will pursue a legal testcase if breeders get fined.
The Dutch Kennel Club doesn’t show very much respect for the government considering they are partners.

These last few weeks I have witnessed several evident violations of integrity by members of the board of the Dutch Kennel Club. I reported these to the board and other organisations who are concerned with this law and regulation.

On our next meeting for members of Commedia I announce to step down as president of breeding club Commedia. The fact that the board of the Dutch Kennel Club has planned to take legal action against the law and regulation concerning health and welfare of dogs is not conform my believes. I cannot, and will not be associated with this new policy of Dutch Kennel Club.

Of course I will transfer my work to the new president in a proper way.

I wish you all the best and I wish you and your dogs a long, happy and healthy life together.

J.M. (Arjan) Sterk MSc.
President Commedia


Geacht bestuur,
Hartelijk dank voor uw bericht en aanmelding voor maandagavond 17 juni.
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de inschrijvingen van de rassen, waarbij ook een aantal berekeningen zijn gedaan. Deze resultaten zijn in meer detail maandag beschikbaar. Ik heb daar ook alvast een aantal vragen en opmerkingen in geplaatst die vervolgens gebruikt kunnen worden bij het fokbegeleidingsplan.
Bijgevoegd vindt u een ook een aantal internationale formats van fokbegeleidingsplannen. Dit zijn voorbeelden uit andere landen, waar we natuurlijk de goede dingen van kunnen overnemen.
De voorlopige agenda van maandagavond is als volgt:
1) Bespreken van de formats
2) Waar staan we nu met de rassen:
- Rasstandaard
- Onderzoek UU
- Verbod
- Populatie overzichten
3) Wat moet er gebeuren:
- Wat is het meest belangrijke kenmerk van mijn ras?
- Vervolg vraag: wat kan er beter aan mijn ras?
- Wat kunnen we doen om te laten zien dat een hond gezond is?
- Welke rassen kunnen gebruikt worden om de lengte van de neus te vergroten en waarbij we het meest belangrijke kenmerk van het ras zoveel mogelijk behouden en eventuele verbeteringen meteen mee kunnen nemen (aan de hand van de eerste twee vragen)
4) Hoe komen we er?
- Kaders (van de RvB): convenanten, voorlopig register, bijlage
- Controle op afspraken
- Ruimte voor de rasverenigingen en individuele fokkers.
- Wat is niet toegestaan?
5) Wat laten we zien?
6) Wat communiceren we?
Voor nu een fijn weekend en tot maandag!
Met vriendelijke groet,
Drs. Laura Roest | Dierenarts | afdeling Gezondheid Gedrag en Welzijn

OPROEP


Op de Algemene Leden Vergadering is afgesproken dat we met fokkers en geïnteresseerde leden om de tafel zullen gaan om de toekomst van de Mopshond te bespreken. Op de ledenvergadering waren alle aanwezigen het eens over de wens om met zijn allen weer meer op één lijn te komen. Op deze ledenvergadering is hiervoor ook al een eerste goede stap gezet, maar iedereen weet dat we nog een lange weg te gaan hebben.
De Raad van Beheer heeft de rasverenigingen uitgenodigd om afspraken te maken voor de toekomstige fokkerij van de kortsnuitige rassen. De Raad heeft geschreven: “Het ministerie heeft aangegeven open te staan voor een maatwerk-programma voor de fokkerij van stamboomhonden van deze rassen. Voorwaarde daarvoor is wel een gedegen fok- en begeleidingsplan met daarin in ieder geval opgenomen de mogelijkheid tot outcross, het verplicht aankeuren van ouderdieren, conditietest en ECVO oogonderzoek. Deze maatregelen worden nu ook genoemd in het rapport fokken met kortsnuitige honden en zijn ook opgenomen in de Fairfok-rapportage van de sector.
Heel veel informatie is al te vinden op internet en in de diverse facebook groepen maar
ik denk dat we nu zoveel mogelijk alle informatie, onderzoeken en ideeën moeten gaan verzamelen op 1 plek.
Dit kan door jouw bijdrage te mailen naar [email protected] en ik zal ervoor zorgen dat het op de besloten (inlog) gedeelte van de Commedia website beschikbaar komt.
Je kunt originele rapportages of verslagen van onderzoeken maar ook uitgewerkte ideeën, pdf’s, foto’s noem maar op mailen. Niets is te gek. Vermeld daar dan de bron en eventueel website linken bij.
In een later fase kunnen we dit samen bespreken en een fok-begeleidingsplan uitwerken.

Deadline is 7 juni 2019 voor het aanleveren van ideeën over het fokbegeleidingsplan.

Jonita Kraaijeveld.


Onderstaande email is gericht aan het bestuur en bij deze ter info voor de leden. Deze avond is alleen toegankelijk voor bestuurders van rasverenigingen;

Van: Info - Raad van Beheer
Datum: di 28 mei 2019 om 15:48
Onderwerp: Fokbegeleidingsplan kortsnuitige rassen
Aan: Leden - Raad van Beheer <[email protected]>

 

Aan de rasverenigingen van de rassen:

Franse Bulldog

Engelse Bulldog

Mopshond

Shih Tzu

Boston Terrier

Griffons Bruxellois, Belge en Petit Brabancon

Pekingees

Japanse Spaniel

King Charles Spaniel

Affenpinscher

-----------------------

Geacht bestuur,

Op woensdagavond 5 juni organiseert de Raad van Beheer een algemene informatieavond over de gevolgen van de wetgeving fokken met gezelschapsdieren, waarin specifiek aandacht voor de kortsnuitige rassen. Wij hopen u op deze avond te mogen ontvangen.  

Wij plannen nu graag de vervolgesessie met de rasverenigingen van bovenstaande kortsnuitige rassen.

Deze afspraak heeft als doel met elkaar afspraken te maken over de toekomstige fokkerij van uw ras(sen).

Het ministerie heeft aangegeven open te staan voor een maatwerk-programma voor de fokkerij van stamboomhonden van deze rassen.

Voorwaarde daarvoor is wel een gedegen fok- en begeleidingsplan met daarin in ieder geval opgenomen de mogelijkheid tot outcross,  het verplicht aankeuren van ouderdieren, conditietest en ECVO oogonderzoek. Deze maatregelen worden nu ook genoemd in het rapport fokken met kortsnuitige honden en zijn ook opgenomen in de Fairfok-rapportage van de sector.

Graag willen wij u uitnodigen voor deze vervolgsessie op maandagavond 17 juni om 20.00 uur in De Schimmel, Stationsweg Oost 243,  Woudenberg.

Wij verzoeken u zich hiervoor aan te melden zodat wij hier rekening mee kunnen houden met de planning van de avond.mm
Wij gaan uit van een afvaardiging van maximaal 2 personen per vereniging. Mocht u verhinderd zijn dan horen we dat ook graag.

Tevens verzoeken wij u om uw ideeën over het fokbegeleidingsplan voor uw ras(sen) vooraf met ons te delen zodat wij hier een inventarisatie van kunnen maken. Dit gebruiken wij ter ondersteuning en voorbereiding van deze avond. U kunt dit sturen naar [email protected].

 

U kunt zich aanmelden door een bericht te sturen naar [email protected] met de naam van uw vereniging en het aantal personen.  

 

Ik vertrouw erop je hiermee van dienst te zijn.

Met vriendelijke groeten,
 
Laura Roest | Dierenarts


Commedia Rachid Tamourt | Verdonk Advocaten

Di 28-5-2019 14:20

Aan: "Commedia", Vereniging van Fokkers en Liefhebbers dan de Mopshond in Nederland

Ganzert 26 4031 KC Ingen

Per e-mail aan: [email protected] [email protected]

Geacht bestuur en leden van “Commedia”,

Het afgelopen jaar heeft het bestuur geprobeerd om de leden zo volledig als mogelijk te informeren over het feit dat er handhavingscriteria opgesteld werden ter verdere uitwerking van het bestaande en reeds sinds 2014 van kracht zijnde artikel 3.4 het Besluit houders van Dieren.

In Den Haag werd sterk gelobbyd om een aantal kortsnuitige rassen (waaronder de Mopshond) te verbieden. Het bestuur wilde niet wachten tot het moment dat fokkers beboet werden of anderszins met maatregelen of sancties werden geconfronteerd.

In dat kader heeft de Algemene Vergadering van Commedia op 14-09-2018 met grote meerderheid besloten om de Raad van Beheer te verzoeken het stamboek te openen ten behoeve van het opnemen van look-alikes die van belang kunnen zijn om de gezondheid van de Mopshond te verbeteren.

Daarnaast heeft de Algemene Vergadering het bestuur de opdracht gegeven om samen met de Raad van Beheer het plan van aanpak verder in te vullen. In dit plan zou worden uitgewerkt op welke wijze een aantal outcross combinaties geïnitieerd zouden worden en op welke wijze de aankeuring van look-alikes zal plaatsvinden. Tijdens een overleg tussen de Raad van Beheer en het bestuur van Commedia op 24 september 2018 heeft de Raad van Beheer aangegeven het stamboek te zullen openen om de aankeuring van lookalikes mogelijk te maken. Het overleg leverde tevens het advies van de Raad van Beheer op om de outcross in eigen beheer te gaan doen, aangezien het land van oorsprong moeilijk kan gaan doen als zoiets volgens de officiële wegen gebeurt. De Raad van Beheer gaf aan dat de goedgekeurde nakomelingen dan vervolgens door middel van een aankeuring opgenomen kunnen worden in het stamboek. (https://www.commedia-mopshond.nl/nieuws/nieuws-1)

De twee outcross nestjes die vervolgens geboren werden leidden bij een deel van de leden tot grote verontwaardiging. Verontwaardiging die zo ver ging dat er beledigende en bedreigende berichten op social media verschenen. Dit terwijl de dierenarts van de Raad van Beheer in een openbare publicatie (https://dogzine.nl/nl/nieuwsartikelen/outcross-mopshond-een-feit) aangegeven heeft dat de Raad van Beheer dit project met veel belangstelling volgt, en het project de waardering en zeker ook de goedkeuring van de Raad van Beheer heeft.

Op 18 maart jl. zond minister Schouten de Tweede Kamer een brief toe, waarin zij o.a. schreef: Fokken met kortsnuitige honden Om de handhaving van de wetgeving op het terrein van de fokkerij beter mogelijk te maken heeft het Departement Dier in Wetenschap en Maatschappij en het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde in opdracht van LNV criteria ontwikkeld voor de beoordeling van kortsnuitige honden.

Bijgaand treft u het rapport “Fokken met kortsnuitige honden” met deze criteria aan.
De criteria gelden voor alle kortsnuitige honden, dus niet alleen voor rashonden.
De criteria zullen worden benut door de NVWA en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) bij de handhaving van de regels op het terrein van fokkerij. (https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kame rbrief-hondenfokkerij/kamerbrief-hondenfokkerij.pdf)
Vanaf dit moment waren de criteria van kracht. Voorgaand houdt in dat het vanaf dit moment – dus zonder overgangsfase – bij wet verboden is om te fokken met kortsnuitige honden die normen overschrijden.
Spijtig genoeg heeft de Raad bovenstaand niet begrepen, en een standpunt naar buiten gebracht waarin o.a. gesteld wordt dat het de Raad van Beheer volledig onduidelijk is hoe dit voorstel verder met de fokkers en de rest van de sector wordt besproken en eventueel geïmplementeerd zal worden.
Menig fokker van een kortsnuitig ras heeft hierdoor het idee gekregen dat de soep niet zo heet gegeten werd als zij was opgediend. Door diverse kynologische bestuurders, waaronder de voorzitter van Commedia, is informatie opgevraagd bij het ministerie van LNV, de NVWA en het LIGC. Alle reacties waren gelijkluidend – men gaf te kennen dat de criteria per direct van kracht waren, wat dus wil zeggen dat fokken met een hond zoals de Mopshond die een craniofaciale ratio van minder dan 0,3 heeft, niet is toegestaan. (https://www.commedia-mopshond.nl/assets/licg.pdf)

Op 14 april jl. vond er een fokkersoverleg van Commedia plaats. Tijdens dit fokkersoverleg zijn de leden erover geïnformeerd dat de voorzitter van Commedia op 2 mei 2019 een afspraak bij de NVWA had. Ook gemeld is dat bij deze afspraak ook ambtenaren van het ministerie van LNV en van de faculteit aanwezig zouden zijn, en dat ook de secretaris van de rasvereniging Griffonya was uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De doelen van dit gesprek waren a) uitleg over het rapport, b) uitleg over de handhaving en tenslotte c) verkenning van de ruimte die er nog is voor fokprogramma’s die de Mopshond ras van “rood” naar “groen” brengen. Omdat pas na het overleg van 2 mei met de NVWA aangeven kon worden of er nog ruimte was voor het fokken met Mopshonden, is tijdens het fokkersoverleg het voorstel om de Algemene Vergadering, welke uitgeschreven was voor 26 april 2019, op een later tijdstip te houden.
De op het fokkersoverleg aanwezige leden stemden met dit voorstel in.

Op 20 april jl. is door een tiental leden van de vereniging het verzoek ingediend werd om een Algemene Vergadering te organiseren, en een aantal punten op de agenda van deze Algemene Vergadering te plaatsen. Het bestuur heeft aan dit verzoek voldaan door op 3 mei jl. de convocatie voor deze Algemene Vergadering, te houden op 31 mei a.s., aan de leden te verzenden.
Aan het verzoek van de tien leden om een aantal punten op de agenda te plaatsen is door het bestuur voldaan middels het opnemen in de agenda van agendapunt 9:
Verzoek van 10 leden om ALV op grond van art. 37, lid 4 van de Statuten J.A. Abbenhuis-Bischof, H. Bischof-Abbenhuis, M. Sandman, M. Geessink, D. van Amersfoort-Tieltjes, M. van Amersfoort, W. Davenschot, M. Verwaart, E. v.d. Horn, A. Sandman
1. De huidige manier van besturen voldoet niet aan de verwachtingen van de(ze) leden;
2. Het fokbeleid dat op dit moment uitgevoerd wordt voldoet volgens hen niet aan de doelstelling van de vereniging. Er worden bewust overtredingen gemaakt t.a.v. de statuten m.b.t. outcross;
3. Er worden volgens hen bewust rassen ingekruist binnen het mopsenras zonder een door de Raad van Beheer vereist en goedgekeurd plan van aanpak
4. De huidige situatie m.b.t. bovenvermelde outcross zorgt volgens hen voor belangenverstrengeling van de voorzitter, dit vinden zij een ernstige kwestie welke vraagt om gepaste maatregelen.

Geheel ten overvloede merk ik op dat twee van de ondertekenaar op 10 mei jl. het bestuur schriftelijk hebben laten weten hun steun voor het verzoek om een aantal punten op de agenda te plaatsen ingetrokken hebben. Zij gaven aan zich te distantiëren van alles wat nu rondom Commedia en de Mopshond gebeurt op o.a. sociale media, en wensen niet te worden betrokken in alle ruzie-, scheldpartijen en bedreigingen.

Ten aanzien van punt 1 Dit is een punt, waarover geen besluit genomen kan worden. A
rtikel 11.1 van het Huishoudelijk Reglement stelt immers: De ALV kan geen besluit nemen over een onderwerp, dat niet duidelijk is geagendeerd.

Ten aanzien van punt 2 Er wordt gesteld dat het fokbeleid dat op dit moment uitgevoerd wordt niet voldoet aan de doelstellingen van de vereniging. Uit hetgeen als punt 4 opgevoerd is maak ik op dat hiermee de twee outcross nestjes bedoeld worden. De statutaire doelen van Commedia (https://www.commedia-mopshond.nl/assets/statutencommedia.doc) in acht nemend kan uitsluitend gesteld worden dat, gelet op de gezondheids- en welzijnsproblemen binnen het ras en de van kracht zijnde criteria, juist getracht wordt om het statutaire doel “de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder” na te streven.
De bewuste fokker tracht dit doel te bereiken door het in statuten artikel 2 omschreven middel “het opstellen van plannen ter bestrijding van erfelijke gebreken binnen het ras en het treffen van maatregelen ter uitvoering van die plannen”.
Noch de statuten, noch enig ander reglement van Commedia bevat een bepaling die stelt dat het verboden is om een Mopshond met een ander ras te kruisen. Ik kan dan ook niet anders dan concluderen dat met het fokken van een outcross nest geen overtreding van de statuten is begaan.
In het Reglement Zorgvuldige Fokker (https://www.commedia-mopshond.nl/assets/reglementzorgvuldige-fokker-april2018-pdf.doc) staat onder “Nesten” dat de fokker geen andere nesten honden van het ras Mopshond fokt, anders dan die welke voldoen aan de voorwaarden van de Raad van Beheer en Mopshondenvereniging Commedia. Aangezien de nakomelingen van een kruising niet kunnen worden aangemerkt als een nest van het ras Mopshond is deze bepaling niet van toepassing om de proefparingen zoals deze aan de orde zijn geweest.
Geheel ten overvloede wordt opgemerkt dat Commedia te alle tijden de van toepassing zijnde wetgeving dient toe te passen.

Ten aanzien van punt 3 Er wordt gesteld dat er bewust rassen ingekruist worden binnen het Mopsenras zonder een door de Raad van Beheer vereist en goedgekeurd plan van aanpak.
Ik verwijs naar de uitkomst van het overleg dat tussen de Raad van Beheer en het bestuur plaatsvond op 24 september 2018. De Raad van Beheer heeft het bestuur toen immers geadviseerd om de outcross in eigen beheer te gaan doen. Een door de Raad van Beheer goedgekeurd plan van aanpak is derhalve niet vereist. (https://www.commedia-mopshond.nl/nieuws/nieuws-1)


Geheel ten overvloede merk ik op dat de Raad van Beheer op 26 april jl. een verklaring getiteld “STATUSUPDATE RAPPORT FOKKEN KORTSNUITIGE HONDEN” heeft doen uitgaan, waarin gesteld wordt: In de voortgangsrapportage Fairfok (2019) geeft de Raad van Beheer aan hoe we met elkaar goede stappen in de fokkerij kunnen maken. Zo zijn er al regels actief en zijn er vervolgplannen voor het toepassen van outcross, fokken met look-alikes en voor verplichte gezondheidsonderzoeken omschreven. Hopelijk kunnen wij op korte termijn nog extra mogelijkheden bieden in bovenstaande procedures binnen de fokkerij. De Raad van Beheer is positief over de initiatieven die binnen sommige rassen al worden genomen omtrent het doen van proefkruisingen.
Vanuit de werkgroep fokkerij en gezondheid worden deze plannen mede voorbereid voor besluitvorming door de leden. (https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/statusupdate-rapport-fokken-kortsnuitige-honden/)


Ten aanzien van punt 4 De tien leden zijn van mening dat de onderhavige outcross nestjes zorgen voor een belangenverstrengeling van de voorzitter, omdat de fokker van deze nestjes de vrouw van de voorzitter is. Zij vinden dit een ernstige kwestie welke vraagt om gepaste maatregelen.

Mevrouw Sterk heeft een kennel genaamd “Dexterous Rascals”. Zij heeft in het afgelopen half jaar twee outcross nestjes gefokt.
1 - Voor het fokken van deze outcross nestjes is toestemming gegeven door de Raad van Beheer;
2 - Deze twee outcross nestjes zijn in compliance de eigen regelgeving;
3 - Deze twee outcross nestjes zijn in compliance met wetgeving.
Mevrouw Sterk is getrouwd met de voorzitter van Commedia.
Op geen enkele wijze wordt aangetoond dat hier sprake van belangenverstrengeling is. Het komt in de kynologie vaker voor dat de partner van een bestuurslid honden fokt.

CONCLUSIE Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat leden in de gelegenheid worden gesteld om te kunnen voldoen aan hetgeen bij wet- en regelgeving is geregeld. Door (op basis van goedkeuring door de Raad van Beheer) mogelijk te maken dat Mopshonden gepaard worden met rassen (die geen normen uit het rapport van de faculteit overschrijden) heeft het bestuur van Commedia ervoor gezorgd dat fokkers invulling kunnen geven aan de inspanningsverplichting uit het Besluit houders van dieren.
Tot slot wijs ik u er op dat de Raad van Beheer op 24 mei jl. gecommuniceerd heeft wat de op 18 maart jl. gepubliceerde criteria inhouden, en wat de consequenties hiervan zijn: Het fokken met kortsnuitige honden is alleen toegestaan met ouderdieren die aan de criteria voldoen. Dat dit grote gevolgen heeft voor de fokkerij in Nederland mag duidelijk zijn. Fokker, rasvereniging en Raad van Beheer zullen zich moeten houden aan de wet- en regelgeving van de overheid. (https://www.commedia-mopshond.nl/nieuws/nieuws-1)

Mijn conclusie is dat het bestuur in deze juist heeft gehandeld.

Mvg R. Tamourt


 15-05-2019

De uitslag van de fotowedstrijd 2019 is bekend. Er zijn prachtige foto's ingestuurd, hier heeft het bestuur 4 mooie foto's uit geselecteerd.

via een poll hebben leden van de Facebook pagina "commedia" de nummer 1,2,3 en 4 gekozen.

Bedankt voor alle mooie inzendingen!

1.Joris      2. gerda Kanis

3.  4.


  

De Mopshonden Vereniging van Nederland  

COMMEDIA Nieuwsbrief 4  – Mei 2019  

Brief aan Tweede Kamer over hondenfokkerij: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/03/18/kamerbriefhondenfokkerij/kamerbrief-hondenfokkerij.pdf

 

Rapport Fokken met Kortsnuiten: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/18/fokken-metkortsnuitige-honden/fokken-met-kortsnuitige-honden.pdf

 

Voortgangsrapportage Fairfok:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/03/18/voortgangsrapportagefairfok-2019/voortgangsrapportage-fairfok-2019.pdf

 

Reactie Raad van Beheer op het rapport Fokken met Kortsnuiten

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/standpunt-raad-van-beheer-rapport-fokken-met-kortsnuitigehonden/

 

Vervolg update rapport kortsnuitige honden Raad van beheer;

https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/update-vervolg-rapport-fokken-kortsnuitige-honden/

 

Reactie fairfokpartner Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde;  https://www.knmvd.nl/eindrapport-criteria-fokken-met-kortsnuitige-honden/

 

 

Update van het bestuur van Commedia (11-05-2019)

 

Vorige week heeft er een overleg plaats gevonden met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit

(NVWA) en de directie Agro en Natuur van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Dit was een constructief overleg waarbinnen uitleg werd gegeven over de brief van de minister, het rapport van de faculteit en de handhaving van de normen.

De tekst van het verslagje dat door de deelnemende partijen is goedgekeurd is de volgende:

“Overleg ministerie van LNV met vertegenwoordigers van rasverenigingen van kortsnuitige hondenrassen 

Op donderdag 2 mei 2019 heeft er een overleg plaats gevonden over de fokkerij van honden met een (te) korte snuit.

Bij dit overleg waren de NVWA, het ministerie van LNV, het ExpertiseCentrum Genetica

Gezelschapsdieren (ECGG), rasvereniging Griffonya, rasvereniging voor de Belgische Griffons en Commedia, rasvereniging voor de Mopshond aanwezig.

In het rapport ‘Fokken met kortsnuitige honden’ staat dat honden die de normen overschrijden (rood) niet ingezet mogen worden voor de fokkerij.

Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat het fokken met honden die (rode) normen uit het rapport overschrijden verboden is. Zo mag er dus niet meer gefokt worden met raszuivere Mopshonden en raszuivere Griffons, maar ook niet met honden van andere rassen die (rode) normen overschrijden. Wat nu te doen met rassen die de normen overschrijden en waarvan de honden niet meer ingezet mogen worden voor de fokkerij? Dit is ter sprake gekomen in het overleg.

Afgesproken is dat de betreffende verenigingen in gesprek gaan met het ECGG, waarbij het ECGG gaat bekijken of zij een fokbegeleidingsplan kunnen maken.

De NVWA heeft aangegeven dat, wanneer de fokker meedoet aan een gedegen plan (dit is afhankelijk van wat uit het vervolggesprek met de ECGG komt) dat instemming kan hebben van het ECGG, zij dit zullen meewegen bij de vraag of de fokker voldoende inspanning verricht, zoals de regelgeving (artikel 3.4 Besluit houders van dieren) vereist.

LNV heeft aangegeven dat de Dierenbescherming (Db) bezig is met een keurmerk, waarbij de fokkerij tenminste aan de criteria van de regelgeving moeten voldoen.

Het ministerie bekijkt nog of er een beleidsregel geschreven en gepubliceerd zal worden. Het rapport is duidelijk en expliciet en op dit moment is er geen zicht op de noodzaak van verduidelijkingen. Dit neemt niet weg dat het rapport nu al gebruikt kan worden bij de handhaving.

Er zijn reeds handhavingsverzoeken ingediend en de NVWA zal binnenkort de inspecteurs voorzien van de laatste instructies. Daarna zal de concrete handhaving een aanvang nemen.”  

Op 9 mei 2019 heeft de Raad van Beheer gesproken met het ministerie van LNV.

 

De Raad berichtte hierover het volgende:

 

“”Update vervolg rapport fokken kortsnuitige honden

Op 9 mei heeft de Raad van Beheer een prettig en constructief gesprek gehad met het ministerie van LNV over het rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport staan normen voor handhaving op fokken met kortsnuitige hondenrassen (artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren). 

Het gesprek met het ministerie ging over de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen.

Resultaat van het gesprek is dat de Raad van Beheer de ruimte krijgt om op korte termijn een voorstel te doen voor criteria en reglementering van de fokkerij van stamboomhonden van kortsnuitige rassen. Hierbij zou de reglementering ook gelden voor de registratie van importhonden met stamboom van deze rassen. Na indiening van het voorstel zal er een vervolggesprek komen.   

De doelstelling van de Raad van Beheer blijft de continuïteit van verantwoorde fokkerij van gezonde rashonden zonder schadelijke raskenmerken.  

Het ministerie heeft aangegeven dat de handhavingslijn die zij heeft gepubliceerd vooralsnog onveranderd van kracht blijft. Dit betekent dat de NVWA de gepubliceerde criteria voor de controle en handhaving kan inzetten.””  

Uit de reacties van fokkers op de update van de RvB bleek dat vooral de alinea over “reglementering en criteria” als ambigu (dubbelzinnig en daardoor verwarrend) aangemerkt kan worden. Het is niet duidelijk of de RvB de mening van de minister deelt dat uiterlijke kenmerken die leiden tot normoverschrijdingen (zie rapport) als schadelijk en ongezond moeten worden aangemerkt.  Het is ook niet duidelijk of de RvB met “criteria” de normen uit het rapport van de faculteit bedoelt.

Om deze reden is ook het ministerie gevraagd om kort te reageren op het gesprek met de RvB.  Hier volgde de volgende reactie op: 

“”De Raad van Beheer heeft ons gisteren gevraagd of zij een voorstel mogen toesturen waarmee zij de gezondheid van de kortsnuitige rashonden binnen redelijke termijn willen verbeteren.

Wij hebben toegezegd naar het voorstel te zullen kijken. Hierbij is de Raad het advies gegeven vooral ook gebruik te maken van de expertise van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG).  Vanuit beleid kunnen we eventueel goede initiatieven steunen indien zij tot daadwerkelijke verbeteringen leiden in de fokkerij.

Het rapport “Fokken met kortsnuitige honden” blijft leidend voor de handhaving. Dit betekent dat de NVWA de criteria voor controle en handhaving kan inzetten. Er zijn geen toezeggingen gedaan dit rapport buiten beschouwing te laten.””

 

Voor het bestuur van Commedia betekenen deze ontwikkelingen en uitkomsten dat de komende weken wordt afgewacht hoe besluitvorming verder loopt. We hopen op afspraken die maximaal bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van Mopshonden. Dit op een wijze die haalbaar is voor de fokkers, die mogelijk is (of wordt) binnen het stamboek en die voldoet aan de eisen die de wet stelt. Het ECGG is gevraagd hun deskundigheid in te zetten om een gezonde en goede toekomst voor Mopshonden mogelijk te maken. 

Er breekt dus een spannende tijd aan. Met de support van het ministerie van LNV, de inzet en deskundigheid van het ECGG en een groeiend zelfkritisch vermogen binnen de georganiseerde kynologie moet er een mooie en betekenisvolle toekomst mogelijk zijn. 

Omdat het fokken van Mopshonden op dit moment verboden is, zal er geen pupinfo op de site geplaatst worden tot het moment dat er duidelijkheid is.

Aangezien het ministerie van mening is dat het fokken met honden met schadelijke uiterlijke kenmerken al verboden is vanaf het inwerking treden van het besluit houders van dieren (2014), moeten we ook concluderen dat onze interne reglementen voor een deel in strijd waren en zijn met dit besluit. Het VFR is op dit moment in zijn geheel niet van kracht, omdat fokken tot nader orde verboden is. Om deze reden zullen er de komende weken ook geen uithoudingstesten georganiseerd worden. 

We hopen u allen te zien op de komende AV waar we met elkaar van gedachten zullen wisselen over deze ingewikkelde materie.

 

Het bestuur van Commedia.

    

Commedia online gekomen:  https://leden.commedia-mopshond.nl/login U kunt inloggegevens opvragen door een mailtje te sturen naar:

[email protected]

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn kunt u op deze zelfde wijze een nieuw wachtwoord aanvragen

 

VOORSTELRONDJE Kandidaat bestuursleden

Nicole Tolman

Hierbij stel ik mij even voor,

Ik ben Nicole Tolman, woon in het mooie Friesland in een klein dorpje  genaamd de Tike. Ik heb samen met mijn man een dierenspeciaalzaak in Drachten, waar we met veel plezier werken. Naast de mops hebben we 2 broholmers en sinds kort een powder puff chinese naakthond (en nog een hoop andere dieren).

Sinds 2006 heeft de mopshond mijn hart in zijn bezit genomen. We lopen veel shows in binnen en buitenland en fokken sinds 2011 zo nu en dan een nestje. Ik hoop samen met onze leden nog lang te kunnen genieten van dit geweldige ras. Helaas zijn alle kortsnuiten in een verkeerd daglicht gekomen, met het gevolg dat we ze wel eens kunnen gaan verliezen. Met elkaar moeten we ons sterk maken om dit prachtige ras te kunnen behouden. Hier zal ik mij ook volledig voor in gaan zetten, als het ons nog mogelijk gemaakt word om verder te gaan qua fokkerij. De liefhebberij zal altijd blijven!

Groetjes Nicole

  

  

Oproep :  

Helpen aan het voortbestaan van de mops en Commedia ?  

Dat kan, door het vervullen van een vrijwillige functie en in overleg met het bestuur kunt u dan diverse (club)taken uitvoeren waar u plezier in heeft

Aanmelden kan op onderstaand mailadres.  

[email protected]  

   

Ook is er een Facebook Pagina alleen voor Leden en Fokkers van Commedia geopend.  

U als lid kunt zich, als u een Facebook Account heeft, aanmelden op deze pagina:  

Commedia Fokkers/Leden Pagina   https://www.facebook.com/groups/397418190794259/ 

  

Vereniging van fokkers en liefhebbers van de mopshond in Nederland.

Opgericht: 31 augustus 1957.

Goedgekeurd door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland: november 1959.

Koninklijk goedgekeurd: 21 september 1959

 

Leden van het bestuur:

 

Voorzitter / Fokaangelegenheden:          

Dhr. A. Sterk, Plakslagseweg 7, 7031 GM Wehl

                                                 

 

E-mail: [email protected]

Secretaris / Showaangelegenheden/      

Dhr. J. Schop, Ganzert 26, 3041 KC Ingen, tel. 0344-611812

Algemene zaken / Contacten Raad van

Beheer

 

E-mail: [email protected]

Penningmeester:                       

Dhr. M. Bentsink, De Legt 13, 6628 AS Altforst, tel. 0487-540049

                                                 

E-mail: [email protected]

                                                 

 

Bank: NL25 INGB 0001 1504 75  BIC  INGBNL2A  t.n.v. Commedia te Altforst

Commessaris / Activiteitencommissie: 

 

vacature

Commissaris / Fokaangelegenheden: 

 

vacature

Clubarchivaris:                          

Dhr. Peter Brugge

Ledenadministratie:                   

Dhr. Marco Bentsink, E-mail: [email protected]

Pupinformatie:                          

Mw. Marijke Gerritsen, E-mail: [email protected]

Gezondheidsonderzoeken:         

Mw. Meranda Sterk, E-mail: [email protected]

Organisatie Uithoudingsproeven:            

Mw. Oegelien Meijboom, E-mail: [email protected]

Zooeasy Database:                    

Mw. Meranda Sterk, Mw. Marjon Kamp, Manon Dreessen, Nicole Tolman

Redactie Jaarboek:                    

 

Dhr. Jan Schop, E-mail: [email protected]

Website Adres:              

 

www.commedia-mopshond.nl

Contributie:      Leden                

euro 27,50 per jaar

                      Gezinsleden        

euro 10,00 per jaar

                     Buitenlandse leden 

euro 32,50 per jaar  

                     Entree nieuwe leden

euro 2,50 eenmalig

 

Bank  NL25 INGB 0001 1504 75  BIC  INGBNL2A  t.n.v. Commedia te Altforst

 

Kopij volgende Nieuwsbrief: Gelieve aan te leveren via E-mail naar [email protected]. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen zonder opgaaf van reden in te korten of te weigeren.

  


10-05-2019;Nieuwsbericht van het bestuur (27-04-2019)

 

Beste leden van Commedia,

 

Wij zijn zojuist verrast door de publicatie van een gespreksverslag door de EGCN op haar facebook pagina.

Het bestuur van Commedia had afgelopen week het bestuur van de EGCN uitgenodigd om voor de bestuursvergadering van gedachten te wisselen over de actuele ontwikkelingen.

Na het gesprek heeft Commedia een gespreksverslag geschreven en dit direct verzonden naar de EGCN, zodat de EGCN op- en aanmerkingen kenbaar kon maken, waarna beide verenigingen met een goedgekeurd gespreksverslag de leden zouden kunnen informeren.

De EGCN heeft niet op dit verslag gereageerd, maar publiceert nu vandaag een onjuist en tendentieus bericht op haar facebook pagina. Zo heeft Commedia tijdens het overleg niet aangegeven haar heil te willen zoeken in het fokken van bastaarden maar gezegd ‘te gaan voor de fullbred mops en tegelijkertijd de ruimte aan fokkers te laten om dmv proefparingen te gaan voldoen aan de nieuwe wettelijke normen”.  Ook op andere punten is het verslag onjuist.

Dit bericht is niet eerst voorgelegd aan het bestuur van Commedia en het bestuur van Commedia heeft dus niet hierop kunnen reageren.

Het bestuur van Commedia neemt dus afstand van de inhoud van dit verslag. Het bestuur gaat ook niet negatief reageren op het bericht. Aankomende week zal het bestuur van Commedia zich beraden over de vraag welke stappen nu passend zijn. Het bestuur van Commedia zal in ieder geval nooit verschillen van mening door middel van facebookberichten ter discussie brengen.

Het overleg is gehouden om de dialoog tussen de rasverenigingen tot stand te brengen. De handelswijze van de EGCN schaadt de onderlinge verhoudingen op een moment dat de kynologie zich juist moet verenigen om de uitdagingen van dit moment tegemoet te kunnen treden.

 

Het bestuur van Commedia


26-04-2019

Aan alle aangesloten verenigingen

van de Raad van Beheer

-----------------------------------------

 

Geacht bestuur,

 

Op 22 maart jl. publiceerde de Raad van Beheer haar standpunt over het recent verschenen rapport fokken met kortsnuitige honden. In het rapport wordt duidelijk gesproken over voorstellen voor de handhaving op de normen van het rapport. Dit hebben wij overgenomen in onze communicatie over het rapport.
Inmiddels is het rapport gepubliceerd in de Staatscourant. Aangezien de resultaten van het onderzoek een uitwerking zijn van bestaande regelgeving is het mogelijk dat na publicatie in de staatscourant de NVWA de criteria voor de controle en handhaving gaat inzetten.


Begin mei heeft de Raad van Beheer een gesprek met het Ministerie om de inhoud en de gevolgen van het rapport voor de betrokken rassen te bespreken. Wij kunnen u tevens melden dat enkele rasverenigingen van kortsnuitige rassen het initiatief hebben genomen om na afstemming met de Raad van Beheer in gesprek te gaan met het Ministerie en hen de vraag te stellen hoe om te gaan met het rapport in relatie tot een verantwoorde fokkerij van de rassen die zij vertegenwoordigen.  

 

Op basis van de normen uit het rapport zou geconcludeerd kunnen worden dat het fokken met bepaalde kortsnuitige rassen leidt tot normoverschrijdingen en daarmee tot overtredingen van artikel 2.6, lid 2 van de Wet dieren i.v.m. artikel 3.4 van het besluit Houders van dieren.
Dit is als algemene norm onwenselijk binnen de huidige populatie. Binnen de fokkerij, vanuit enkele rasverenigingen en ook vanuit de Raad van Beheer, wordt nationaal en internationaal een duidelijke koers gekozen op het gebied van bevordering van de gezondheid binnen rashonden populaties. We vinden dat er met de gezonde honden van deze rassen die vrij zijn van welzijnsbeperkende aandoeningen en raskenmerken gefokt moet kunnen worden.

 

De Raad van Beheer wil samen met de betreffende rasverenigingen en fokkers onze verantwoordelijkheid nemen voor de honden die via onze stamboomprocedure gefokt worden. Wel verwachten wij van de overheid dat zij haar verantwoordelijkheid oppakt richting de niet-rashonden en de import van deze dieren om te komen tot een level playing field. Daarnaast gaan wij er vanuit dat de overheid het beleid ook internationaal zal verdedigen. Wij zullen dit in onze overleggen met de overheid duidelijk naar voren brengen.

In de voortgangsrapportage Fairfok (2019) geeft de Raad van Beheer aan hoe we met elkaar goede stappen in de fokkerij kunnen maken. Zo zijn er al regels actief en zijn er vervolgplannen voor het toepassen van outcross, fokken met look-alikes en voor verplichte gezondheidsonderzoeken omschreven. Hopelijk kunnen wij op korte termijn nog extra mogelijkheden bieden in bovenstaande procedures binnen de fokkerij. De Raad van Beheer is positief over de initiatieven die binnen sommige rassen al worden genomen omtrent het doen van proefkruisingen. Vanuit de werkgroep fokkerij en gezondheid worden deze plannen mede voorbereid voor besluitvorming door de leden.  

De Raad van Beheer zal tijdens het gesprek met het Ministerie aangeven op korte termijn een informatieavond te willen organiseren over de fokkerij van kortsnuitige rassen in Nederland. Daarbij vinden wij het nadrukkelijk van belang dat ook de beleidsmakers en handhavers aanwezig zijn.

Heeft u vragen en/of opmerkingen dan horen we dat graag.

Wij vertrouwen erop u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Roelof Nuberg

Secretaris

 

……………………………………………………………….
Raad van Beheer  - houden van honden


19-04-2019

Het is weer zover!!
We starten weer een foto wedstrijd. De mooiste/leukste foto zal de cover van de site sieren.
 
Afgelopen jaar stond de prachtige foto van BOB van Moniek Verwaart / Elvira van der Horn op de cover van de site en op het jaarboek.
 
De foto moet aan een aantal criteria voldoen:
• Het moet een liggend beeld zijn (in de breedte genomen)
• Één ieder mag max 2 foto's plaatsen
• Er moet een mops opstaan
• U geeft hiermee toestemming dat deze foto gebruikt mag worden voor publicatie
 
Foto's inzenden kan tot 10 mei, de mooiste/ leukste 4 worden door het bestuur gekozen en dmv een poll wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Foto's mogen op facebook geplaatst worden of per e-mail naar [email protected]
 
Aankomend weekend wordt prachtig weer, dat levert vast prachtige plaatjes op. Succes!!

Uitstel Algemene Vergadering Commedia

Vrijdag, 19 april 2019.

Beste leden van Commedia

De meesten van jullie zullen inmiddels wel vernomen hebben dat de minister normen heeft gesteld die van toepassing zijn op kortsnuitige honden. Er waren echter verschillende zienswijzen over de status van deze normen en het moment van het inwerking treden.

Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren heeft het daarom bij het ministerie nagevraagd.

Zij hebben het volgende schriftelijk laten weten:

“Gisteren ontvingen wij van het ministerie wat nadere toelichting op dit punt, die ik u nog even wil laten weten.

Zij melden ons dat de criteria inderdaad per direct zullen worden gebruikt voor de handhaving, aangezien het een handvat is voor het handhaven van het besluit houders van dieren dat al in 2014 is ingegaan. Er is dus geen overgangsfase.

Ook zullen de criteria inderdaad zo gehandhaafd gaan worden als in het rapport gesteld, wat dus wil zeggen dat fokken met een hond die een craniofaciale ratio van minder dan 0,3 heeft, niet is toegestaan”.

Het fokken met mopshonden is dus nu strafbaar. Commedia legt zich hier echter niet bij neer. Wij zijn het afgelopen jaar met alle belangrijke partners zeer intensief in overleg geweest om onze Mopshonden perspectief te kunnen bieden en we doen er de komende weken nog een schepje boven op. De Mops is te bijzonder om ons bij de genomen overheidsbesluiten neer te leggen. Voor veel van onze leden is het meer dan een hobby, soms zelfs een levenswerk!

Het is ook voor het bestuur een pittige tijd geweest. Het voelt als een rit in een rollercoaster met aan weerszijde van de baan mensen die je proberen uit je wagentje te meppen.

Op 25 april 2019 vindt er een bestuursvergadering plaats. Voorafgaand aan deze vergadering zullen we de situatie die is ontstaan ook bespreken met het bestuur van de EGCN.

Op 2 mei staat een overleg gepland. Het ministerie, het Expertisecentrum Genetica Gezelschapsdieren en de NVWA zullen dan uitleg geven over het rapport, over de handhaving en over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een fokprogramma.

Kort daarna zal er ook waarschijnlijk een gesprek plaats vinden tussen de Raad van Beheer en de hierboven genoemde partijen.

Omdat op dat moment bekend wordt hoe de toekomst van de Mopshond eruit zal gaan zien, zal de geplande Algemene Vergadering van 26 april 2019 worden verplaatst naar een moment volgend op de uitkomsten van deze overleggen. Dit besluit werd breed gedragen door de aanwezigen op het fokkersoverleg. Er zijn wel een paar bezwaren binnen gekomen maar hier stonden geen bezwaargronden in. Het bestuur volgt dus de denklijn van het fokkersoverleg.

Het bestuur zal u meteen na het overleg d.d. 2 mei 2019 informeren over de informatie die is aangereikt. U zal zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de nieuwe datum van de Algemene Vergadering. Er zal echter conform onze statuten opnieuw drie weken tussen het versturen van de gewijzigde convocatie en het houden van de Algemene Vergadering moeten zitten. 

We houden u op de hoogte.

 

Het bestuur van Commedia


Fokkersoverleg Commedia (14 april 2019)

 

Vandaag hebben we met de fokkers van Commedia van gedachten gewisseld over de wijze waarop er gereageerd kan worden op de brief van de minister en het rapport van de faculteit dat voor de handhaving gebruikt zal worden. 

De Raad van Beheer heeft in haar reactie op de brief van de minister en het rapport aangegeven dat het rapport een voorstel was dat nog besproken gaat worden met de minister.

Inmiddels hebben zowel het landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren als het ministerie van LNV, directie Agro en Natuur, schriftelijk verklaard dat de normen uit het rapport onmiddellijk gebruikt kunnen worden bij de handhaving. Het is dus nu strafbaar om te fokken met honden die een zogenaamde “rode” norm overschrijden. Dit is vorige week ook aan de Raad van Beheer kenbaar gemaakt.

Op 2 mei 2019 heeft de Voorzitter van Commedia een afspraak bij de NVWA. Bij de afspraak zullen ook ambtenaren van het ministerie van LNV en van de faculteit aanwezig zijn. Ook de secretaris van de rasvereniging Griffonia is uitgenodigd om bij dit gesprek aanwezig te zijn. De doelen van dit gesprek zijn a) uitleg over het rapport, b) uitleg over de handhaving en tenslotte c) verkenning van de ruimte die er nog is voor fokprogramma’s die ons ras van “rood” naar “groen” brengen.

Het ECGG heeft zich al bereid getoond om, in het geval van een goedgekeurd fokprogramma (dat de anatomie van de mopsen voldoende verbetert), metingen te verrichten die de progressie duiden. Hierbij is aangegeven dat het doorgaan met fokken van raszuivere mopsen niet zal bijdragen in de snelle verbetering van de gezondheidsproblematiek voor de mopsen. Een deel van de fokkers wil de ademhaling verbeteren door middel van fokkerij binnen de gesloten populatie. Het zal dus een hele uitdaging worden om een fokprogramma te ontwikkelen dat in voldoende mate tegemoet komt aan de ambities uit het rapport van de faculteit en dat toch kan rekenen op support en participatie van de fokkers van onze vereniging.

Omdat we pas na het overleg van 2 mei met de NVWA kunnen aangeven of er nog ruimte is voor het fokken met mopshonden, is het voorstel nu om de Algemene Vergadering op een later tijdstip te houden. De op het fokkersoverleg aanwezige leden vonden dit een goed idee. 

Om op deze vergadering een betekenisvolle dialoog te kunnen hebben moet immers bekend zijn wat er nog mogelijk is. Als er leden zijn die bezwaren hebben tegen het op een later tijdstip houden van de AV, dan kunnen ze dit aangeven bij het bestuur.  

Er breekt dus een spannende tijd aan. We hopen dat we met zijn allen deze laatste strohalm voor de Mops in Nederland kunnen grijpen, de anatomie van de Mopshond kunnen verbeteren en al het goede van de Mops kunnen behouden voor latere generaties liefhebbers. 

Het bestuur van Commedia.


11 april mail van het LICG; klik hier voor pdf22-03-2019

Reactie van de Raad van Beheer op het rapport van de minister betreft fokken met kortsnuitige honden; klik hier.


18-03-2019

Rapport van de minister betreft fokken met kortsnuitige honden; klik hier.


Kerkwijk, 10 februari 2019

Populatieonderzoek Mopshonden.

Vandaag was een dag waar menig fokker en menig mopsenliefhebber ietsje gespannen naar uitgekeken heeft. In het Dogcenter te Kerkwijk werden vandaag tientallen Mopsen in de leeftijd van 12 tot 36 maanden beoordeeld door dierenartsen en keurmeesters. Bij deze aankeuring werden ook de meest recente ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsbeleid bij brachycephale rassen betrokken. Veel eigenschappen van de Mopsen werden kritisch bekeken. Onder deze eigenschappen bevond zich de kwaliteit van de ademhaling, de conditie, de lengte van de snuit, de ligging van de ogen in de oogkas, de mate waarin de neusgaten open zijn en de omvang van de nek in relatie tot de borstomvang.

Gert ter Haar (de bij de meeste van ons inmiddels bekende KNO specialist en weke delen chirurg) was voor deze gelegenheid aanwezig om de dierenartsen en de keurmeesters een aantal gerichte instructies te geven. Laura Roest, als dierenarts werkzaam bij de Raad, had een team deskundigen en ervaren vrijwilligers geregeld om deze primeur voor de Mopshonden in goede banen te leiden. Ook een aantal enthousiaste Commedia leden hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan deze dag.

De keuringen startten op tijd en al snel waren de keurmeesters Theo van der Horst en Gerda Brouwer, de dierenartsen, de dierenartsen in opleiding en alle vrijwilligers super druk met het begeleiden van alle deelnemers en het beoordelen van de Mopsen.

De deelnemers en hun mopsen hebben de Mopshond in Nederland vandaag zeker een dienst bewezen. We moeten kritisch zijn en er is nog voldoende te verbeteren, maar de conditie en de gezondheid van de Mopsjes viel zeker niet tegen. Een aantal Mopsen maakten wel bijgeluiden bij het ademhalen en alertheid op dit punt is en blijft geboden bij het houden en fokken van mopshonden.

Tijdens de keuringen gaf ook de voorzitter van de Raad van Beheer, de heer J. Alberts, acte de présence. Hij kon tevreden toezien op de wijze waarin een groot team bezig was om de Mopshond in Nederland een duwtje in de gewenste richting te geven.

Dogzine, het tijdschrift voor de hondenliefhebber, was aanwezig en interviewde de nodige mensen om van deze gebeurtenis verslag te kunnen doen.

De Raad van Beheer zal alle deelnemers nog berichten over de precieze uitkomsten van de beoordeling van hun Mops. Deelnemers werden ook in de gelegenheid gesteld om een foto te maken van het scoreformulier, zodat de bevindingen thuis meteen trots aan de rest van de familie getoond kon worden. In een samenvattend rapport zal op een later moment nog beschreven worden wat de bevindingen waren tijdens deze aankeuringsdag.

Eén ding is zeker; we kunnen tevreden terug kijken op deze succesvolle dag. Wachten op de dingen die komen gaan is geen optie. Wij zijn met zijn allen verantwoordelijk voor de Mopshond in Nederland en vandaag hebben we met veel mensen de gezondheid van de Mopshonden weer centraal gezet.

Het bestuur van Commedia bedankt iedereen die aan deze dag heeft bijgedragen van harte en hoopt in de toekomst onverminderd prettig en intensief met de Raad van Beheer te blijven samenwerken om dit mooie en bijzondere ras te verbeteren en te behouden.


4-12-2018

Bericht van de penningmeester

Binnen Commedia wordt contributie betaalt per kalenderjaar. De huidige periode voor de contributie
eindigt dus per 31 december 2018. Evenals voorgaande jaren wordt de contributie niet per
automatische incasso geïnd, omdat de kosten hiervan te hoog zijn, nadat de gezamenlijke banken zijn
overgegaan op het internationaal incasso systeem SEPA.

Daarom vragen wij jullie nu, evenals voorgaand jaren, om de contributie en bijdrage voor het komende
jaar, zelf aan de vereniging over te maken.

De tarieven voor 2019 zijn:

Contributie leden € 27,50 per jaar
Gezinsleden € 10,00 per jaar
Buitenlandse leden € 32,50 per jaar

Uitsluitend voor fokkers:

Kennelvermelding op website € 20,00 per jaar
Vermelding dekreu op website € 10.00 per dekreu

Bankrekening nummer NL25 INGB 0001 1504 75 - BIC INGBNL2A
t.n.v. Commedia te Altforst, Nederland
o.v.v. naam lid, bijdrage 2019

In de algemene ledenvergadering in april is besloten om het clubblad te vervangen door een jaarboek.
U ontvangt dit in januari 2019. Er is een aantal van u die na 1 juli 2018 lid is geworden van Commedia,
maar wel voor het volledige jaar betaald hebben. Deze leden betalen voor 2019 de helft van de
contributie.

Mochten er vragen zijn over het te betalen bedrag kan hierover informatie worden opgevraagd per
email: [email protected].

Wij verzoeken u het bedrag voor 10 december 2018 op onze rekening over te maken.

Per 10 december 2018 zullen we iedereen waar nog geen betaling van ontvangen is, een herinnering
sturen. Daarna wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met € 2,50.

Allemaal bedankt voor de medewerking.

Marco Bentsink
Penningmeester


20-11-2018

Hieronder een reactie van de senior beleidsmedewerker van het ministerie van LNV

Goedenavond mevrouw xxx,

Wij hadden enkele weken geleden contact over de mopshonden. Ik hoorde zojuist op het expertisecentrum genetica gezelschapdieren te Utrecht dat uw ministerie definitief het advies heeft gekregen van uw opdrachtnemers om concrete en meetbare eisen te stellen aan onder andere de snuitlengte van de brachycephale rassen. De NVWA zou ook daadwerkelijk gaan handhaven en worden gebriefd hoe een en ander concreet vastgesteld kan worden.

Kunt u mij aangeven of ik deze informatie al kan communiceren binnen en buiten onze vereniging? Het gaat namelijk verregaande consequenties hebben voor de aangesloten fokkers en enige tijd om op de nieuwe richtlijnen te kunnen anticiperen lijkt gewenst.

Met hoogachting,

Arjan Sterk
vz Commedia, vereniging van fokkers en liefhebbers van de Mopshond

-------

Beste heer Sterk,

Om misverstanden te voorkomen wil ik allereerst aangeven dat het hier geen nieuwe richtlijn betreft. Het rapport dient ter verdere uitwerking van het bestaande artikel 3.4 onder het Besluit houders van Dieren.

Het ministerie heeft aan de Faculteit voor Diergeneeskunde de opdracht gegeven om als eerste stap voor de kortsnuitige honden (geldt voor alle kortsnuitige honden, ras of geen ras) handhavingscriteria te ontwikkelen met betrekking tot de welzijnsgevolgen van kortsnuitigheid. Er wordt op dit moment door deskundigen een zorgvuldige afweging gemaakt van de handhavingscriteria die gebruikt kunnen worden. Het rapport van de Faculteit is dit jaar klaar.

De handhavingscriteria worden opgenomen in een beleidsregel. Op basis van deze beleidsregel kan de NVWA deze criteria gaan toepassen bij toezicht en controle. Deze lijn kunt u naar buiten brengen.

Met vriendelijke groeten,


Bezoek Expertise Centrum Genetica Gezelschapsdieren

18-11-2018
Wetenschappelijk onderzoek

Afgelopen woensdag hebben we een oriënterend gesprek gevoerd met de coördinator van het ECGG. Het doel is om de fokkerij binnen onze vereniging te verbinden aan wetenschappelijk onderzoek. De mogelijkheden om DNA onderzoek te gebruiken voor keuzes in de fokkerij nemen erg snel toe. Eenvoudige autosomaal recessieve overerfbare aandoeningen zijn op deze wijze eenvoudig uit de populatie te fokken. Voor de wat complexere polygenetisch overerfbare aandoeningen kunnen vaak wel op basis van DNA gegevens goede fokadviezen gegeven worden.

Om gedegen onderzoek te kunnen doen is informatie over de huidige populatie een must. We hebben overlegd over de vraag hoe we de populatie in beeld kunnen brengen. Een gedachte die ontstond is om bij de aankeuring meteen een swab te nemen zodat binnen een aantal jaar de gehele populatie in beeld is. Ook de resultaten van de proefparingen kunnen op deze wetenschappelijke wijze worden beoordeeld.

Onderzoek is wel duur dus er zal gekeken moeten worden hoe hier afspraken over gemaakt kunnen worden met belanghebbenden. De kosten voor fokkers moeten natuurlijk wel acceptabel blijven.

Minimum snuitlengte

De coördinator van het ecgg bleek tevens deel uit te maken van het specialistenteam (waar ook dr. G. Ter Haar deel van uitmaakt) dat de minister adviseert t.a.v. uitvoeringsregels van het besluit houders van dieren.

Dit team heeft de minister nu definitief geadviseerd om voor het fokken met honden een minimum snuitlengte voor alle honden in te voeren. Ook een aantal andere concrete adviezen zijn in het rapport opgenomen.

Bij de laatste bijeenkomst waren de dierenarts en de inspecteurs van het NVWA ook aanwezig om over de invoering van gedachten te wisselen.

De minister zal de tweede kamer snel duidelijkheid geven in hoeverre ze de wetenschappelijke adviezen zal volgen.

Komende week

Aankomende week zal er gesproken worden met Prins diervoeding en met de heer Van Haeringen van het Van Haeringen instituut. Zo hebben we op de fokkersvergadering waarschijnlijk nog het nodige te melden.

Het bestuur van Commedia

 


Beste mopsenliefhebbers,

Op woensdag 7 november 2018 hebben we vergaderd met het bestuur. De ontwikkelingen gaan zo snel dat het allemaal bijna niet bij te houden is. Allereerst is de fokkersvergadering voorbereid. De agenda zal op zeer korte termijn bekend gemaakt worden. Het zou mooi zijn als er dan ook al nieuws te melden is vanuit het ministerie van LNV en vanuit de Raad van Beheer. De minister komt één dezer dagen met een uitwerking van de handhaving van het besluit Houders van Dieren. De verwachting is dat de minister de Raad van Beheer de kans geeft om de regie te nemen over de uitvoering van het beleid dat het welzijn en de gezondheid van kortsnuitige rashonden moet verbeteren. We wachten in spanning de besluitvorming af. De kamerbrieven en kamervragen zijn al eerder op Facebook geplaatst.

Er is ook gesproken over de behoefte om binnen de vereniging alle ontwikkelingen met enige regelmaat te bespreken. Wie is waar mee bezig en wat zijn de resultaten? Zo blijven we goed geïnformeerd, kunnen we elkaars deskundigheid gebruiken en kunnen we leren van elkaar.

Tenslotte hebben we ook vooruit gekeken naar de (proef) aankeuringen die volgend jaar  georganiseerd zullen worden. We hopen op veel deelnemende mopsen van veel verschillende fokkers, zodat er een goed beeld ontstaat over de kwaliteit van onze fokpopulatie op dit moment. Zo kunnen we ook kijken of er de komende jaren verbetering te zien is.

Grofweg zijn er twee visies bij fokkers te ontdekken.

 • er is binnen de gesloten populatie voldoende ruimte om verbeteringen te realiseren op het gebied van de gezondheid en het welzijn. De lengte van de snuit kan toenemen en de kwaliteit van de ademhaling kan verbeteren door goed te testen en verstandig te selecteren.
 • het is nodig om (naast goede selectie binnen de huidige populatie) (al dan niet zelf gefokte) look-alikes voor de fokkerij in te zetten om de genetische variatie te verbeteren en de snuitlengte te doen toenemen en de ademhaling te verbeteren.

Het bestuur wil, zolang dit nog is toegestaan door de politiek en de Raad van Beheer, beide sporen faciliteren en volgen.

Er is contact met de coördinator van het expertisecentrum genetica gezelschapsdieren. Ook staan er vragen uit bij DNA laboratoria. Ook Wageningen University & Research zal benaderd worden. Tenslotte kunnen we ook gebruik maken van de contacten en de expertise van onze (waarschijnlijk) nieuwe sponsor Prins diervoeding.

Het zou namelijk mooi en betekenisvol zijn als dit alles ook wetenschappelijk gemonitord wordt, zodat het beleid ook onderweg steeds weer aangepast kan worden op basis van nieuwe kennis en nieuwe inzichten. We zijn benieuwd hoe de fokkers hier tegen aan kijken en verheugen ons op de komende vergadering.

Tot snel!

Het bestuur.


02-11-2018

Beste leden van Commedia,

We merken dat de discussie over de gezondheid van de mopshonden hier en daar behoorlijk uit de bocht giert. We zullen proberen om de huidige stand van zaken weer te geven.

De Raad heeft eerder dit jaar gesproken met het ministerie van LNV. Het ministerie heeft aangegeven dat er wordt nagedacht over de handhaving van het Besluit Houders van Dieren. Hierbij werd in het bijzonder ook gekeken naar de extreem kortsnuitige rassen. Ook het bestuur van Commedia heeft contact gehad met de beleidsadviseur van LNV en met de NVWA.

Er werd door het ministerie onderzocht of het vaststellen van een craniofaciale ratio als handhavingsinstrument kan worden ingezet. Hoewel de relatie tussen snuitlengte en ademhaling wetenschappelijk is vast gesteld moet een handhavingsinstrument genuanceerder en betrouwbaarder zijn dan een eenvoudige verhouding hoofd - snuit. Dit nog los van de vraag hoe dit gemeten zou kunnen worden en wie hiervoor deskundig en bevoegd is. Kortom, veel scherpe kanten aan zo’n ratio. De rasverenigingen zijn geen voorstander van handhaving op basis van dit instrument. Het is beter de kwaliteit van de gezondheid proefondervindelijk vast te stellen door een aankeuring voordat er met een mopshond gefokt mag worden.

Later gaf het ministerie er (informeel) blijk van dat ze bereid is de regie over het proces van verbetering van de gezondheid (en ademhaling in het bijzonder) voor de rashonden (nog) bij de Raad van Beheer te laten. Het beleidsplan Fairfok van de Raad van Beheer schept al duidelijke kaders voor verbeterstappen. Uiteraard moet de Raad van Beheer dan met overtuigend en uitgewerkt beleid komen. Dit bij voorkeur samen met de betrokken rasverenigingen, maar waar het moet ook door middel van een besluit door de ALV van de Raad (een dwingend en eenzijdig aan de rasverenigingen op te leggen convenant). De NVWA blijft echter onverminderd bevoegd om te handhaven op basis van artikel 3.4 van het Besluit Houders van Dieren. Fokkers zijn zelf volledig verantwoordelijk en kunnen zich niet verschuilen achter verenigingsbeleid en regelgeving van de Raad van Beheer. Iedere fokker moet dus kunnen duiden op welke wijze hij of zij tegemoet komt aan de noodzakelijke inspanningsverplichting.

De KNO specialist dhr. G. ter Haar heeft op basis van wetenschappelijk onderzoek in Nederland en Engels onderzoek van de onderzoekers van de universiteit van Cambridge de Raad van Beheer en het ministerie van LNV geïnformeerd en geadviseerd. Hij heeft zijn kennis gedeeld met onze leden. Hoewel hij zijn bevindingen in gepubliceerde wetenschappelijke artikelen heeft vastgelegd en deze worden beoordeeld en getoetst door andere wetenschappers, wordt de inhoud van zijn artikelen bestreden door een deel van de kynologen.

Commedia heeft op basis van een besluit van de AV besloten om de Raad te verzoeken om het stamboek van de mops te openen, zodat aankeuringen van look-alikes in de nabije toekomst mogelijk wordt. Een commissie zou een Plan van Aanpak Outcross gaan voorbereiden. Deze stappen konden rekenen op nationale en internationale waardering, maar ook op afkeuring en weerstand. Dierenartsen en andere specialisten onderschrijven de noodzaak van verstrekkende maatregelen, maar de kynologie is nog tot op het bot verdeeld.

Daarna volgde een gesprek met de directie van de Raad. Daarin werd duidelijk dat het openen van het stamboek t.b.v. het aankeuren van look-alikes zeker op de goedkeuring en waardering van de Raad kan rekenen. Een plan van aanpak Outcross ligt internationaal procedureel complexer. Daar gaat de voorkeur van de Raad dus nu niet naar uit.

De aankeuringsmogelijkheid van look-alikes maakt het voor fokkers beter mogelijk om de lengte van de snuit minder extreem kort te fokken en de ademhaling te verbeteren.

Individuele fokkers kunnen in de toekomst over aangekeurde look-alikes beschikken door deze aan te schaffen of door proefparingen van een mops met een ander ras of een mops met een look-alike te kruisen. Dit gaat buiten de rasvereniging en de Raad om. Fokkers moeten zelf invulling geven aan de inspanningsverplichting uit het besluit Houders van Dieren. De rasvereniging en de Raad van Beheer komen pas weer in beeld op het moment dat twee dierenartsen en twee keurmeesters moeten beoordelen of een look-alike succesvol wordt aangekeurd of niet. Uiteraard is het goed en leerzaam om look-alikes te bespreken op fokkersvergaderingen.

De inhoud van de aankeuring is natuurlijk belangrijk. Deze bepaalt welke look-alikes wel en welke niet worden toegelaten tot de bijlage van het stamboek. Nicole Tolman en Birgit Sluiter hebben een concept formulier voor de exterieurkeuring gemaakt, waarvoor dank! Deze wordt besproken op de fokkersvergadering over een paar weken. Begin volgend jaar gaan we een keer oefenen met aankeuren. Ook het gedrag zal beoordeeld worden. Fokkers kunnen dan zien hoe zoiets in zijn werk gaat. We doen dit eerst met “gewone” mopsen met stamboom, zodat er ook meteen een beeld ontstaat van de kwaliteit van de huidige mopsenpopulatie. Het zou mooi zijn wanneer fokkers een deel van hun mopsen meenemen, zodat de nulmeting zo betekenisvol als mogelijk wordt. We overleggen nog met de dierenarts van de Raad van Beheer over de precieze invulling. Op de fokkersvergadering zullen we hierover van gedachten wisselen.

Wat gebeurt er nog meer?

 • De minister van LNV zal binnen enkele weken bekend maken hoe de handhaving van het Besluit Houders van Dieren eruit zal gaan zien en welke instrumenten daarvoor worden ingezet.
 • Twintig fokkers van Franse Bulletjes zijn in een door Dier & Recht aangespannen rechtszaak verwikkeld
 • Dier & Recht is een procedure begonnen om handhaving door de NVWA af te dwingen.
 • De Raad van Beheer beraadt zich op dit moment op de vraag welke beleidslijn gevolgd gaat worden om aan de verwachtingen van het ministerie van LNV te voldoen. De kans is groot dat er beleid komt dat gaat gelden voor alle mopshonden waar een stamboom voor wordt afgegeven. De werkingskracht over alle stamboommopsen is goed want zo kunnen er geen mopsen meer gefokt worden zonder dat de kwaliteit van de gezondheid en van het exterieur goed is beoordeeld.

Een erg spannende tijd breekt dus aan! We zijn er echter van overtuigd dat we de juiste stappen zetten en hebben er alle vertrouwen in.

We hebben inmiddels kennis genomen van facebook berichten waar bij Commedia aangesloten fokkers voor imbeciel worden uitgemaakt en waar wordt opgeroepen ze in elkaar te slaan en de honden af te pakken of woorden of termen van gelijke strekking. Dit zijn geen discussies die thuishoren in een vereniging. Hierop is eerder het straf- of tuchtrecht van toepassing. Waar nodig en waar mogelijk moet het tuchtcollege van de Raad van Beheer zich hier over buigen of zal aangifte bij de politie volgen.

 

Tot 23 november!

Het bestuur.


Op 23 november om 20.00 uur is er een fokkersvergadering. 
Zaal open om 19.30 uur. 
Locatie: De Camp te Woudenberg.
Agenda volgt.


07-10-2018; De uithoudingstest in Havelte op 10 november is gesloten ivm het max totaal aantal inschrijvingen. Mochten mensen ingeschreven hebben maar door omstandigheden toch niet kunnen deelnemen dan graag dit zsm doorgeven aan Oegelien zodat zij mensen van de reservelijst kan benaderen.


06-10-2018;  De nieuwe (afgeschermde) pagina bestemd voor leden van commedia staat online. https://leden.commedia-mopshond.nl/login
U kunt inloggegevens opvragen door een mailtje te sturen naar; [email protected]

Mocht u uw wachtwoord kwijt zijn kunt u op deze zelfde wijze een nieuw wachtwoord aanvragen.


Bezoek Prins Diervoeding

Op 3 oktober 2018 heeft het bestuur van Commedia een bezoek gebracht aan Prins Diervoeding. Royal Canin gaf onze vereniging een week voor de KCM te kennen hun naam niet langer te willen verbinden aan de Mopshond. Mede hierdoor zijn we op zoek gegaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Doel van dit bezoek aan Prins was het onderzoeken van mogelijkheden tot samenwerking. Het bestuur is erg onder de indruk van de wijze waarop Prins zich heeft ontwikkeld. Het is inmiddels zoveel meer dan een producent van Diervoeders. Voor Prins staat het welzijn van honden centraal. Om deze reden is het wel een overweging waard om de naam Prins te verbinden aan de verbetering van de gezondheid van de Mopshonden.

In het complex van Prins is inmiddels ook een hyper modern auditorium gevestigd, waar lezingen en colleges kunnen worden verzorgd. Ook werken er dierenartsen die volgend aan hun opleiding tot dierenarts de noodzakelijke extra praktijkervaring opdoen. Er zijn behandelruimten en er is een operatiekamer.

We hopen dat de directie van Prins besluit om de samenwerking vorm te gaan geven en we wachten hun besluit af.

 

Vriendelijke groeten,

Het bestuur van Commedia


Gesprek met de Raad van Beheer

 

Op maandag 24 september 2018 heeft er overleg plaats gevonden tussen de Raad van Beheer en het bestuur van Commedia. Dit overleg was nodig en het verliep constructief en prettig.

Rode draad van het gesprek is een breed ervaren noodzaak om de gezondheid van de mopshond te verbeteren en hiertoe meteen concrete stappen te zetten. De Raad is tevreden over de wijze waarop Commedia stappen heeft gezet om te komen tot verbeteringen in het fokbeleid. Ze realiseert zich ook dat dit gepaard gaat met weerstand en onzekerheid.

De mopsen worden gefokt door leden van twee rasvereniging en door niet  bij een rasvereniging aangesloten fokkers. De gezondheid van de mopshond moet over de gehele lijn worden verbeterd, dus verenigingsbeleid van één vereniging draagt wel bij, maar voorziet nooit in de brede noodzaak om de kwaliteit van de gehele populatie te verbeteren.

Om deze reden zal gekeken worden hoe we beleid kunnen ontwikkelen dat voorziet in regulering van de hele fokkerij van mopshonden, zodat de gezondheid over de volle breedte van de populatie zal worden verbeterd.  Alle mopsen die voor de fokkerij worden ingezet, zullen worden gekeurd op een uniforme wijze, die speciaal voor de mopshond wordt ontwikkeld. Een zwaar accent zal op de ademhaling worden gelegd, maar ook gedrag en andere kenmerken zullen worden beoordeeld. Ook een exterieurbeoordeling zal deel uitmaken van de keuring. Verschillende deskundigen zullen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de methodiek die aan de aankeuring ten grondslag ligt. 

De Raad zal het stamboek openen om de aankeuring van look-alikes mogelijk te maken. Fokkers zijn zelf verantwoordelijk voor de selectie van look-alikes, die voor een aankeuring kunnen worden aangeboden. De vereniging regisseert en faciliteert dus niet het voortraject, maar de selectie vindt plaats op het moment van aankeuring. De aankeuring bepaalt welke honden uiteindelijk voor de fokkerij van mopsen met stamboom kunnen worden ingezet.

We streven ernaar om in januari of februari een keer een proef aankeuring te organiseren, zodat fokkers kunnen ervaren hoe dit in zijn werk gaat. Een verbeterde uithoudingstest maakt deel uit van de aankeuring. Deze test vindt plaats onder betere stabiele condities. Ook de temperatuur van de deelnemende honden wordt gevolgd en beoordeeld. De huidige uithoudingstest komt daarmee te vervallen. We plannen dan aanvolgend meteen een fokkersvergadering, waar we de ervaringen delen en bespreken.

Voor Commedia betekent dit dat de plannen iets wijzigen. Het bestuur zal in nauw contact met de Raad en met hulp van fokkers de aankeuring uitwerken en deze zal in de fokkersvergadering worden besproken. Nicole Tolman werkt op dit moment samen met een keurmeester het formulier uit voor de exterieurkeuring die gebruikt zal worden voor de aankeuring.

Er hoeft dus geen Plan van Aanpak Outcross door een fokcommissie te worden uitgewerkt. De aankeuringsmogelijkheden voor look-alikes volstaan. Het is wel van belang om met de Raad van Beheer te gaan verkennen op welke wijze de afstammingsgegevens van look-alikes in een nieuwe bijlage kunnen worden geregistreerd. Als er andere rassen zijn ingekruist dan is het voor de fokkerij van belang om zich te hebben op de voorouders en de gezondheidsgegevens van deze voorouders.

Op de komende ALV’s van de Raad van Beheer zullen verscheidene agendapunten worden besproken over deze thema’s. De ontwikkelingen gaan erg snel. Gezien de veranderende sentimenten in de maatschappij over rashonden is het ook belangrijk om alle veranderingen door te voeren die nu gewenst zijn.

Vriendelijke groet,

Bestuur van Commedia17-09-2018

Beste Commedialeden,

Wat hebben we een roerige tijd achter de rug! De wetenschap dat de komende tijd misschien nog turbulenter zal worden maakt mij in ieder geval een beetje nerveus.

Om een vereniging te kunnen besturen, zijn bestuurders nodig die de schouders eronder zetten en die met elkaar in goede chemie elke hobbel nemen. Ze doen dit schouder aan schouder met de leden van de vereniging en iedereen levert een bijdrage.

Hiervan is echter helaas geen sprake. Marco Kraaijenveld heeft ons bestuur en onze vereniging verlaten. De stroom van negatieve reacties en het gedrag van een aantal leden hebben tot dit besluit geleid. We verliezen hiermee onze trotse vaandeldrager die de liefde voor de mops tot een levensstijl heeft verheven. Ik heb werkelijk op alle manieren geprobeerd om hem van gedachten te doen veranderen. Marco had echter geconcludeerd dat het zijn welzijn en gemoedsrust begon aan te tasten en dan neemt hij dus een besluit dat ik waardeer en respecteer. Ik zal blijven proberen om een zaadje bij hem te planten dat leidt tot hernieuwde betrokkenheid bij onze vereniging. Als de storm is gaan liggen dan……. Ik hoop het zo.

Het bestuur zal de ontstane situatie bezien en bespreken. Volgende week maandag hebben we een overleg gepland en dan bekijken we of we door gaan en zo ja, hoe we door gaan. Ik voel een enorme behoefte om solidair met Marco te zijn. Hij was ons altijd positieve en goedlachse maatje en we trokken ons meer dan eens aan hem op.

Als we niet door gaan, dan zal er een nieuwe AV gepland moeten worden. Ik heb de indruk dat er in elke vereniging altijd wel iemand is te vinden die met smart op een voorzittershamer wacht.

Als we wel door gaan, dan wacht ons een zware en intensieve tijd. Dit gaat alleen lukken binnen een vereniging waarbinnen iedereen zijn steentje bijdraagt. Op de voetbalvereniging moeten ouders ook rijden naar de uitwedstrijden, anders wordt zoon of dochterlief niet opgesteld.

Als we doorgaan dan zal grens overschrijdend gedrag niet meer getolereerd worden. We verliezen er namelijk onze beste leden mee en de schreeuwers blijven zitten en wachten op hun volgende momentje van “faam en glorie”. We zijn geen vereniging van schreeuwers maar juist geïnteresseerd in de mening en de beelden van leden die niet dominant aanwezig zijn. De stille stem moet gehoord en gerespecteerd worden.

Één van de leden, die aanwezig was op de balv, onderscheidde zich in negatief, intimiderend en beledigend gedrag. Hier zijn ook schriftelijke klachten over binnen gekomen. Het bestuur zal aan dit lid een voorgenomen besluit sturen dat voorziet in beëindiging van het lidmaatschap. Het betreffende lid mag haar zienswijze schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken, waarna een definitief besluit zal worden genomen.

Een ander lid heeft het bestuur voor de balv gebeld en sprak van een imbecielenclubje en noemde mij als voorzitter bij herhaling “Pik”. Dit lid trok de integriteit van het bestuur in ernstige mate in twijfel. Ook dit lid kan rekenen op een gepaste reactie vanuit het bestuur.

Een ander lid refereerde tijdens de balv aan een recent gevoerd gesprek met de directeur van de Raad van Beheer over de uitkomsten van wetenschappelijke onderzoeken die door de spreker, de KNO specialist dhr. G. ter Haar met ons werden gedeeld. Deze spreker is ons door de Raad van Beheer aangeboden en de Raad heeft zijn komst ook mogelijk gemaakt en gefaciliteerd.

Het bestuur heeft een reeks schriftelijke vragen gesteld aan de directie van de Raad van Beheer om te onderzoeken of de Raad van Beheer op welke wijze dan ook de betekenis van deze onderzoeksgegevens voor mopsen met stambomen in twijfel trekt. Valt het naar het oordeel van de Raad mee met de gezondheidsproblemen bij onze mopsen?? Ik kan het me niet voorstellen na alle intensieve en constructieve contacten met de Raad; maar het bestuur kiest voor hoor en wederhoor in het kader van zorgvuldige besluitvormingsprocessen. Mocht dit lid de vergadering bewust verkeerd geïnformeerd hebben en ten onrechte gerefereerd hebben aan een persoonlijk gesprek met het boegbeeld van de Raad van Beheer, dan zal het bestuur in samenspraak met de directie van de Raad van Beheer passend reageren.

Er gaan ook dingen goed. De Raad heeft verheugd gereageerd op de genomen besluiten en we kunnen inmiddels ook op waardering spreken vanuit Engeland. Het ministerie van LNV heeft inmiddels te kennen gegeven dat ze onze ambities toejuichen.

Nu eerst maar eens een weekje van bezinning. We zullen u volgende week verder informeren.

Arjan Sterk
Voorzitter Commedia.

 


16-09-2018

Beste mopsenliefhebbers,

Ik heb het besluit genomen om per direct mijn bestuursfunctie neer te leggen en mijn lidmaatschap op te zeggen. Mijn visie over de toekomst voor de mopshond komt niet meer overeen met een groot gedeelte van de fokkers van Commedia.

Op de BALV van 14 sept. 2018 vond ik de discussies na de lezingen over de “gezondheid van de brachycefale rassen” en “rechten en plichten van de fokker”  niet opbouwend en het gevoel dat er absoluut geen vertrouwen is in het bestuur.
Ook de fases van de bekendmaking van de plannen voorafgaand met de bijbehorende publicaties hebben mijn een beeld gegeven wat er leeft in de gemiddelde fokkerswereld. 

Er wordt een afwachtende houding aan genomen en dat is mijns inzien een verkeerde keuze. Het doorschuiven van beslissingen naar een volgende ALV is vertragend en die luxe is er niet meer in mijn ogen.

Mijn interpretatie van beide lezingen bevestigen het gevoel dat men nu stappen moet ondernemen. Van dit geheel (Commedia) wil ik geen onderdeel meer uitmaken en stop dus met alle activiteiten voor Commedia en beëindig mijn lidmaatschap.

Met vriendelijke groet en wens iedereen veel succes met het behoud de mopshond.

Marco Kraaijeveld

 


15-09-2018

De Algemene Vergadering van Commedia heeft gisterenavond met grote meerderheid besloten om de Raad van Beheer te verzoeken het stamboek te openen ten behoeve van het opnemen van lookalikes' die van belang kunnen zijn om de gezondheid van de mopshond te verbeteren. Ze deed dit nadat er aandachtig was geluisterd naar een lezing van KNO specialist Gert ter Haar en naar een lezing van de advocaat I. Boissevain.
Daarnaast heeft de Algemene Vergadering het bestuur de opdracht gegeven om samen met de Raad van Beheer het plan van aanpak verder in te vullen. In dit plan zal worden uitgewerkt op welke wijze een aantal outcross combinaties geïnitieerd zullen worden en op welke wijze de aankeuring van lookalikes’ zal plaatsvinden. Om de betrokkenheid van de fokkers te vergroten zal het bestuur een fokcommissie instellen die belast zal worden met het (samen met een aantal deskundigen) ontwikkelen en beschrijven van de methode en de randvoorwaarden. Er zullen meer Fokkersvergaderingen gepland worden om alle fokkers maximaal te informeren en te betrekken. Het uiteindelijke plan van aanpak zal aan de AV worden gepresenteerd. De leden kunnen dan bepalen of er voldoende input van deskundigen is geweest en of de uitwerking haalbaar en betaalbaar is.

Ook heeft de AV besloten dat de regel mbt het maximeren van het aantal dekkingen voor dekreuen aan het RSF zal worden toegevoegd.

De AV besloot om de regel die voorziet in een tweede uithoudingstest in het RSF op te nemen. Ook vroeg de AV aan het bestuur om een paar scenario's te ontwikkelen die voorzien in het nog verder aanscherpen van de uithoudingstest. Met een negatieve uitslag van de uithoudingstest zal in het vervolg niet meer gefokt mogen worden.

Al met al kunnen we vaststellen dat het een vruchtbare avond is geweest en dat Commedia er blijk van geeft alles aan te willen doen om de gezondheid van de mopshond verder te verbeteren.


Laatste update (12-09-2018) voor BALV van 14 september 2018.

  

Beste leden van Commedia,

Afgelopen zondag is er overleg geweest met Monique Jansen over het plan van aanpak, zij is het kernlid binnen de EGCN voor de mopshonden. Dit was een erg leuk en opbouwend gesprek. Er zijn verschillende fokkers binnen de EGCN die actief mee willen doen. Monique overlegt nu met het bestuur van de EGCN over het formele standpunt van de EGCN.

Afgelopen dinsdag heb ik telefonisch overleg gevoerd met de dierenarts en de jurist van de Raad van Beheer. De Raad staat buitengewoon positief tegen het idee om samen met ons en de EGCN hard aan het werk te gaan om de snuit van de mops minder extreem kort te fokken en de ademhaling te verbeteren. Omdat er bij de uitwerking verschillende partijen betrokken zijn, gaan we op de BALV over de hoofdlijnen (outcross, aankeuring en aanscherpen fokregels) spreken. Bij de “hoe vraag” zullen deskundigen, de Raad van Beheer, de Kennelclub UK en andere relevante partijen betrokken zijn. 

Onze fokkers zullen een stevige vinger in de pap krijgen bij de uitvoering.  

Het bestuur kreeg deze week ook een laatste bericht van de NVWA. De inspectie juicht het toe dat we een plan van aanpak hebben gemaakt. Dit betekent echter helaas niet dat aangesloten fokkers tijdens de projectperiode automatisch voldoen aan de verplichtingen op het gebied van welzijn uit het besluit houders van dieren. Elke individuele fokker moet kunnen aantonen dat hij of zij voldoende doet om het welzijn en de gezondheid te bevorderen.

Ik moet en wil u tenslotte een compliment maken. Na de soms wat begrijpelijke emotionele discussies (na de eerste communicatie vanuit het bestuur) is er een hele goede dialoog binnen de mopsenwereld op gang gekomen. De mops staat centraal en hoewel niemand de toekomst kan voorspellen, zal dit zeker leiden tot goede ontwikkelingen voor de mopsen.

Tot aanstaande vrijdag en alle goeds.

Arjan Sterk,

Namens het bestuur van Commedia

 


Beste leden van Commedia,

 

Met het verstuurde plan van aanpak en de informatie op de site en op Facebook heeft het bestuur geprobeerd om u zo volledig als mogelijk te informeren. Er zijn de afgelopen maanden zo veel contacten geweest met het ministerie, met de Raad van Beheer, met de advocaaat, met de RVO, met de Kennelclub UK, met de voorzitter van de EGCN, met de NVWA en nog vele andere partijen, dat het moeilijk is om uit te leggen hoe alles precies is gelopen. Het is voor ons een beetje een achtbaan geweest en het heeft heel wat vakantiedagen gekost.

Kern van de zaak is dat we een algeheel verbod op korte termijn op de fok en verkoop van extreem kortsnuitige honden moeten voorkomen. De lobby in Den Haag om een aantal rassen (waaronder de mops) te verbieden, is sterk. 

De NVWA is op dit moment met de Raad van Beheer in gesprek over de vraag op welke wijze artikel 3.4 van het besluit houders van dieren het beste gehandhaafd kan worden. Het idee is om een craniofaciale ratio als norm te vinden op basis waarvan de NVWA kan handhaven. De inspectie dus met een duimstok langs onze mopsen.

Uiteraard gaan we niet wachten tot het moment dat onze fokkers beboet worden of anderszins met maatregelen of sancties worden geconfronteerd. We komen nu al in beweging en zorgen dat we kunnen voldoen aan deze wetgeving. Dit doen we door fokkers maximaal de ruimte te geven die nodig is om te kunnen voldoen aan deze gewenste snuitlengte. Ook proberen we aan de bestuurlijke tafel van de inspectie te komen om mee te praten en mee te denken. Liever positieve en preventieve afspraken dan boetes en fokverboden.

We moeten goed begrijpen dat het geen zin heeft om een voor- of tegendiscussie op dit specifieke punt te voeren. De overheid gaat over deze wetgeving en over de handhavingsinstrumenten.

Om tegemoet te kunnen komen aan deze eisen, zullen we als vereniging een enorme prestatie moeten leveren. We hebben elkaar hierbij keihard nodig. 

Heeft u vragen over het afgelegde traject van de afgelopen maanden, dan mogen jullie me altijd bellen. Ik ben ook bereid om, wanneer fokkers met elkaar op locatie afspreken om aan te sluiten, zodat ik vragen kan beantwoorden, we de zorgen die er leven kunnen bespreken en zodat we met elkaar kunnen nadenken over de wijze waarop we de ademhaling van de mops verder kunnen verbeteren.

Wilt u de vereniging helpen om deze klus te klaren, dan bent u altijd welkom op een bestuursvergadering, waar we kunnen kijken hoe we elkaar het beste kunnen versterken.

De mops moet in Nederland behouden blijven en laten wij met elkaar ervoor zorgen dat we garant staan voor de meest gezonde mopsen die er te vinden zijn.

Goeds,

Arjan Sterk

Namens het bestuur


Rectificatie Convocatie: 

Leden zullen altijd toegang hebben tot de BALV op 14 september 2018.

Het aanmelden is voor de club van belang om de locatie geschikt te houden voor het aantal personen.

Verplichte aanmelding is bij het verenigingsrecht verboden.

Alle leden en mopsliefhebbers zijn van harte welkom.

 

Tot 14 sept. 2018

Marco Kraaijeveld

(Namens het bestuur)


SAVE THE DATE:

vrijdagavond 14 september zal er in zalencentrum H.F. Witte in De Bilt een lezing en vervolgens een BALV gehouden worden! 

Deze lezing wordt verzorgd door de heer Gert ter Haar en start om 19.00 uur. De lezing is toegankelijk voor zowel leden als niet leden. Het zal oa gaan over de ademhaling bij brachycephale rassen. Ook de dierenarts van de Raad van Beheer zal hierbij aanwezig zijn. 

U dient zich hiervoor aan te melden, het aanmeldformulier vindt u hier .

Opgeven voor de lezing kan tot en met 31-08-2018!

Er is beperkte plaats. Leden gaan voor niet leden en “vol is vol”. 

De reden voor deze avond is gelegen in het feit dat de extreem korte snuit van de mopshond wordt aangemerkt als een uiterlijk kenmerk dat schadelijke gevolgen kan hebben voor welzijn of gezondheid van de dieren. (Artikel 3.4 lid 1 en lid 2 onder b, besluit houders van dieren)

De BALV is uiteraard uitsluitend voor leden van Commedia. Deze vindt plaats na de lezing. De convocatie en de stukken volgen nog. 

Aanvulling op dit bericht;

Vanwege de complexe juridische context, waarbinnen de rechten en plichten van individuele fokkers, van de rasvereniging, van de Raad van Beheer en van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit duidelijk uiteen gezet moet worden, heeft het bestuur Advocaat Mevrouw Iaira Boissevain bereid gevonden een lezing te geven. Zij zal uitleggen wat er nu speelt binnen de brachycephale wereld en hoe we hierop zouden moeten reageren om binnen de kaders van de wet te blijven. Mevrouw Boissevain is gespecialiseerd in Dierenrecht. Ook deze lezing is toegankelijk voor leden en niet leden.

Vriendelijke groet,

het bestuur van Commedia.


De eerste foto's van de Kampioenschapsclubmatch en de uitslagen staan online!


Klik hier voor het Commedia Privacy Statement.


De inschrijving voor de Kampioenschapsclubmatch is gesloten.


Het bestuur van Commedia brengt u graag op de hoogte van deze door de Raad van Beheer georganiseerde avond. Deze avond wordt o.a. gevuld door Pieter Oliehoek. De heer Oliehoek is een gerenomeerde wetenschapper die internationaal bij veel fokprogramma's betrokken is.

Ook de andere sprekers spreken tot de verbeelding en zullen van deze avond een buitengewoon leerzaam evenement maken. Hieronder vindt u alle informatie en op welke wijze u zich kunt aanmelden.

Op 29 mei a.s. organiseert de Werkgroep Fokkerij & Gezondheid een verdiepingsavond over het aankeuren van look-alikes en outcross (het kruisen van rassen) in Partycentrum Schimmel (Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). Deze avond is bedoeld om informatie te geven aan rasverenigingen, kynologenclubs, fokkers en andere geïnteresseerden over de voor- en nadelen van deze manieren van verbreding van de genenpool.

De kynologie is volop in ontwikkeling. Honden mogen mooi zijn, maar gezond en functioneel is belangrijker. Veel rasverenigingen kampen met problemen en proberen via hun fokbeleid de toekomst van hun ras te borgen. De mogelijkheden hiertoe zijn divers. Sommige rasverenigingen hebben ervoor gekozen om de genenpool van hun ras uit te breiden door honden zonder stamboom aan te laten keuren. Een andere, maar meer verregaande maatregel, is het inkruisen van andere rassen. Beiden hebben uiteraard consequenties. De Werkgroep Fokkerij en Gezondheid wil graag meer informatie bieden over deze onderwerpen.

 

Het programma voor deze avond:

 

19.00     Zaal open

19.30     Opening – John Wauben, bestuur Raad van Beheer

Gevolgd door het openingswoord namens de Werkgroep – Rachel Dijkhorst

19.40     Lezing Pieter Oliehoek over de voordelen en aandachtspunten van aankeuren look-alikes en het inkruisen van honden van andere rassen

20.15     Presentatie van honden uit raskruisingen van de Saarlooswolfhond en de Griffon. Begeleidt door de keurmeesters Erika Bakker- van de Woestijne en Wilma Strijbos

20.35     Aankeuren van look-alikes, waarom en hoe - Marjolein Roosendaal

21.00     Pauze

21.10     Discussie in groepen onder (be)geleiding van de leden van de Werkgroep Fokkerij en Gezondheid

21.45     Terugkoppeling vanuit de discussiegroepen

22.15     Sluiting

 

Graag ontvangen wij u op 29 mei 2018 (Partycentrum Schimmel, Stationsweg Oost 243, 3931 EP  Woudenberg). In verband met de voorbereiding van de bijeenkomst vragen wij om u vooraf aan te melden.  U kunt zich aanmelden door uw naam en vereniging door te geven via [email protected]  onder vermelding van: aanmelden verdiepingsavond mei 2018. U kunt zich aanmelden tot 21 mei 2018.Helaas heeft de heer Hoenderken te kennen gegeven niet te kunnen keuren op onze KCM. Wegens een dubbele afspraak in zijn agenda heeft hij helaas onze keuring afgezegd.

Alle ingeschreven honden zullen gekeurd worden door mevrouw W. van Oosten.


Op 7 April 2018 vond de Fokkersvergadering en AV plaats. 


Er werd geconstateerd dat nog niet alle, eerder in de AV overeengekomen wijzigingen, in de reglementen waren verwerkt. Dit is alsnog gedaan. Er werd gesproken over kunstmatige inseminatie. Dit gebeurt veel, al dan niet door de fokker zelf uitgevoerd, maar wordt niet als zodanig gemeld. Afgesproken is dat fokkers dit wel bij de vereniging moeten melden zodat er beter beeld ontstaat met betrekking tot de vruchtbaarheid van ons ras. De informatie blijft binnen de vereniging. 

Ook de dek- en geboorteaangiften worden regelmatig niet tijdig en/of niet juist ingevuld en ingestuurd. Op de AV van 08-04-2017 is deze afspraak nogmaals herhaald en genotuleerd (indien gewenst is deze notulen op te vragen bij het bestuur). Vandaag is afgesproken dat wanneer de dek- en/of de geboorteaangifte niet binnen de gestelde termijn plaats vindt deze pupinfo niet op de site zal worden vermeld.

Ook evt andere aanwezige nesten worden dan niet vermeld!


Wist u dat u ook uw kinderen lid kunt maken van Commedia? Een jeugdlidmaatschap kost € 10 euro per jaar!