Binnen onze vereniging is een koopcontract ontworpen.
Mopshondenvereniging Commedia adviseert dan ook dat alle fokkers dit gebruiken.

KENNELNAAM                                                                                                      

KOOPOVEREENKOMST

0. De ondergetekenden:

0.1. Naam, adres, woonplaats van de fokker, verder te noemen “fokker”;
0.2. Naam, adres, woonplaats van de koper, verder te noemen “koper”;

Verklaren te zijn overeengekomen:

1. Fokker verkoopt aan de koper een raszuivere Mopshond, geboren uit:
1.1 Naam vader:
Geboortedatum vader:
Stamboomnummer:
1.2 Naam moeder:
Geboortedatum moeder:
Stamboomnummer:

2. Omschrijving van de te verkopen hond, verder te noemen “de mops”:
Geboortedatum:
Geslacht:
Kleur:
Chipnummer:

3. Fokker verkoopt de hiervoor onder 2 omschreven hond aan koper voor de koopsom van € xxxx,= (zegge: xxxxxxxxx euro), te voldoen bij levering van de mops.

4. De datum van overdracht wordt vastgesteld op: ddmmjjjj

5. Tot de hiervoor onder 4 genoemde datum van aflevering blijft de mops bij de fokker en is voor diens rekening en risico.

6. Koper en fokker constateren dat de mops wel/geen uiterlijk waarneembare gebreken of afwijkingen heeft. In geval van overdracht van een reu zijn een/twee/geen testikels ingedaald.

7. Fokker verklaart dat de mops preventief is geënt met een puppy-vaccin en, indien ouder dan 12 weken, eveneens met de definitieve vervolgentingen.

8. Fokker zal bij de aflevering van de mops alle daarbij behorende bescheiden, zoals het entboekje, aan de koper overhandigen. De bescheiden die op dat moment nog niet in het bezit zijn van de fokker, zoals de stamboom, zullen zo spoedig mogelijk na ontvangst zonder bijkomende kosten aan de koper worden overhandigd.

9. Koper verklaart de mops te kopen voor het gebruik als huishond. Fokker verklaart -op grond van de kwalificaties van de ouderdieren- de mops in aanleg voor dit doel geschikt te achten, maar voor de geschiktheid voor dit gebruik geen enkele garantie te kunnen geven.

10. Fokker garandeert dat de hierboven vermelde gegevens over de mops en de ouderdieren juist zijn en geen gegevens onvermeld te hebben gelaten die voor de koper van belang kunnen zijn.

11. Koper verklaart zich bereid met de mops deel te nemen aan de Jonge Hondendag, en op verzoek van de fokker aan een Clubmatch, beide van de Mopshondenclub Commedia.

12. Indien binnen tien dagen na aflevering van de mops door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de mops lijdt aan een ziekte, gebrek of afwijking, die reeds bestond of te herleiden is tot een ziekte, gebrek of afwijking (anders dan vermeld onder 6) die reeds bij de mops aanwezig was bij het aangaan van de koopovereenkomst, waardoor de mops blijvend ongeschikt is voor het gebruik als onder 9 aangegeven, dan heeft de koper het recht de koopovereenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan fokker te kennen geeft, door middel van een aangetekend schrijven. De fokker is in dat geval verplicht de mops terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom.

13. Indien zich bij de mops een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart voordat de mops de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, welk gebrek niet kon worden ontdekt bij het veterinair onderzoek als hiervoor bedoeld onder 12, en het gebrek de mops voor een normaal gebruik als onder 9 aangegeven blijvend ongeschikt maakt, worden de kosten voor veterinaire behandeling door de fokker vergoed tot een maximum van € 400,=

14. Indien zich, ondanks alle voorzorgen, bij de mops een aangeboren dan wel erfelijk gebrek openbaart voordat de mops de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, dat zodanig ernstig is dat deze de kwaliteit van leven bedreigt of zelfs onmogelijk maakt, en naar het oordeel van een door de fokker aan te wijzen dierenarts euthanasie dient plaats te vinden, zal door de fokker, na het bewijs van overlijden of na het retourneren van de mops, de koopsom minus € 300,= aan de koper worden terugbetaald. Een tweede mogelijkheid is dat de fokker, geheel gratis, een andere vervangende pup aanbiedt.

15. De onder 13 en 14 genoemde vergoedingen vinden alleen plaats wanneer de fokker heeft ingestemd met de bedoelde behandeling c.q. euthanasie. De fokker behoudt zich te allen tijde het recht voor om ten aanzien van de bepalingen onder 12, 13, 14 en 18 met de mops een dierenarts naar zijn keuze, op zijn kosten, te consulteren.

16. Fokker verplicht zich te allen tijde beschikbaar te zijn voor advies en/of hulp aan de koper.

17. Koper verklaart de mops goed te zullen verzorgen en daarbij zo veel mogelijk de (op)voedingsadviezen van de fokker te zullen opvolgen. Indien de mops niet langer bij de koper kan blijven zal in eerste instantie contact worden opgenomen met de fokker.

18. Indien de koper aantoonbaar op grove wijze tekortschiet in zijn hiervoor onder 17 genoemde verplichting, dan kan dit voor de fokker een grond zijn de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, dan wel reden zijn voor matiging van zijn schadevergoedingsverplichting als bedoeld onder 12, 13 en 14 wanneer het geconstateerde gebrek (mede) veroorzaakt of verergerd is door een ondeskundige behandeling c.q. het onthouden van voldoende zorg.

19. Indien de koper, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fokker, de mops schenkt of verkoopt aan derden, dan vervallen de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van de fokker.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend op                                                                   te

Fokker                                                                                                                               Koper

                                                            

Download koopcontract voorbeeld hier