Fokkers- en Algemene Ledenvergadering 2018

Convocatie Fokkersvergadering en AV

Datum:                     7 april 2018

Locatie:                     Cultureel & Vergadercentrum H.F. Witte

                                Henri Dunantplein 4, 3731 CL  De Bilt

 

Start Fokkersvergadering: 10.30 uur

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen (zie notulen AV 2017, Clubblad 2017/4, blz 14)
 5. Database
 6. Gezondheidsonderzoeken
 7. Dek- en geboorteaangifte
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

Start AV                         13.00 uur

 

 1. Opening
 2. Mededelingen en ingekomen stukken t.b.v. AV
 3. Vaststellen agenda
 4. Notulen AV 2017 (zie clubblad 2017/4, blz 14-17)
 5. Jaarverslag secretaris (zie clubblad 2017/4, blz 4-5)
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Verslag kascontrole commissie
 8. Verkiezing kascontrole commissie
 9. Voorstellen:
  a) Secretaris stelt voor: voor de volgende aanpassing huishoudelijk reglement Art. 15. Lid 1. Het bestuur bevordert, dat één maal per jaar het jaarboek als orgaan van de vereniging verschijnt. Voorts in lid 2 en 4 het woord clubblad vervangen door jaarboek.
 10. Bestuursverkiezing
  a) Arjan Sterk (voorzitter) aftredend en stelt zich herkiesbaar
  b) Oegelien Meijboom (commissaris) aftredend en stelt zich niet herkiesbaar
          Kandidaten kunnen zich schriftelijk aanmelden bij de secretaris.
 1. W.v.t.t.k
 2. Rondvraag
 3. Sluiting