11 februari 2023, aanvang: 12.00
Woudenberg, Sportcentrum De Camp
Bosrand 15-17 3931 AP Woudenberg

Het bestuur van Commedia nodigt alle leden uit voor de Jaarlijkse Ledenvergadering

 • 1. Opening
 • 2. Mededelingen
 • 3. Ingekomen stukken voor de Alv
 • 4. Vaststellen notulen vorige Alv dd. 01-01-2021
 • 5. Jaarverslag secretaris 2022 (wordt aan het begin van de ALV uitgereikt)
 • 6. Jaarverslag penningmeester (wordt aan het begin van de ALV uitgereikt)
 • 7. Verslag kascommissie
 • 8. Benoeming kascommissie
 • 9. Goedkeuren rekening en begroting 2023 (uitgereikt aan het begin van de ALV)
 • 10. Vaststellen contributie 2024
 • 11. Bestuursaangelegenheden:
  Bestuurswisseling, vaststellen aantal bestuursleden, voorstel aantal terug naar 5
 • 12. Gezondheid:
  Bespreking van de BOAS nul -metingen en de opleidingsbijeenkomsten voor dierenartsen
 • 13. Visie op de toekomst Commedia.
  Het bestuur wil graag in gesprek met de leden over de toekomst van Commedia.
  Voor wie zijn we er? Word er nog gefokt?
  Of zijn we er alleen voor de liefhebbers? Voor welke mopsen?
  Afhankelijk van de opkomst en de resultaten van dit eerste gesprek kan besloten
  worden dit gesprek op een later tijdstip voort te zetten in specifieke doelgroepen.
 • 14. Evenementen
  Er is dringend behoefte aan mensen die mee willen werken bij het organiseren
  van evenementen en realiseren van het clubblad.
 • 15. Voorstel minimum aantal shows. “Beste mopshonden competitie”
 • 16. Rondvraag
 • 17. Uitreiken jaarprijzen beste mopshond 2022
 • 18. Sluiting

U kunt geen inhoud op deze website kopiëren.